Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-1TEI1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna I
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji. W przypadku każdego z poznanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np. stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-1TEI1

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: M_1 Kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 18 godzin (w tym e-learning), wykład 18 godzin (w tym e-learning).

Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej angażujący studentów do zadawania pytań. Ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach i w zaliczeniu ćwiczeń 18 godzin (w tym e-learning).

- udział w wykładach 18 godzin (w tym e-learning).

- przygotowanie do ćwiczeń 30 godzin.

- realizacja zadań projektowych 26 godzin.

- studiowanie literatury 12 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 20 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 20 godzin.

- egzamin 2 godziny

- udział w konsultacjach 4 godziny.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 42, Punkty ECTS 1,68

- o charakterze praktycznym - Liczba godzin 94, Punkty ECTS 3,76

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Harasiewicz-Mordasiewicz A., Excel 2007, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

2. Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009.

5. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

6. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage Learning, Inc, 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1TEI1 _W01 Zna standardowe metody i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych

E1 _W06

UMIEJĘTNOŚCI

1TEI1_U01 Potrafi wykorzystać zasoby baz danych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet i stosuje właściwe techniki

prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office PowerPoint. Potrafi przygotować prezentacje multimedialne poświęcone

konkretnym zagadnieniom z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych. E1 _U09

1TEI1_U02 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnym zagadnieniom z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych, właściwie wykorzystując zasoby baz danych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet. E1_U10

KOMPETENCJE

1TEI1 _K01 potrafi współdziałać grupowo przy rozwiązywaniu problemów dotyczących technologii informacyjnej E1_K02

1TEI1 _K02 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: praca pisemna

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), uzyskanie pozytywnego zaliczenia z kolokwium (zaliczenie na podstawie pracy praktycznej przy komputerze na koniec semestru) oraz na podstawie aktywności na zajęciach.

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji. W przypadku każdego z poznanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np. stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-1TEI1

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: M_1 Kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 18 godzin (w tym e-learning), wykład 18 godzin (w tym e-learning).

Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej angażujący studentów do zadawania pytań. Ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach i w zaliczeniu ćwiczeń 18 godzin (w tym e-learning).

- udział w wykładach 18 godzin (w tym e-learning).

- przygotowanie do ćwiczeń 30 godzin.

- realizacja zadań projektowych 26 godzin.

- studiowanie literatury 12 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 20 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 20 godzin.

- egzamin 2 godziny

- udział w konsultacjach 4 godziny.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 42, Punkty ECTS 1,68

- o charakterze praktycznym - Liczba godzin 94, Punkty ECTS 3,76

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Harasiewicz-Mordasiewicz A., Excel 2007, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

2. Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009.

5. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

6. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage Learning, Inc, 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.