Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2PRA Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Również praktyczna aplikacja powyższych zasad oraz uświadomienia roli rachunkowości, jako podstawowego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

- przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wyceny bilansowej oraz sprawozdawczości finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł II Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład 12 godz.

Ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja) Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (case study księgowe)

Punkty ECTS 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 12h

Ćwiczenia 18h

Przygotowanie się do ćwiczeń 35h

Studiowanie literatury 26h

Udział w konsultacjach 4h

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 28h

Egzamin 2h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin - 36h Punkty ECTS 1,44

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin - 32h Punkty ECTS 1,28

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekomicznego, Wrocław 2017.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2017

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

4. M. W. E. Glautier, B. Underdown, D. Morris, Accounting: theory and practice-8th ed., Publisher: Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PRA_W01 Zna podstawowe źródła prawne regulujące prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych E1_W07

2PRA_W02 Zna podstawowe pojęcia, kategorie rachunkowości oraz zasady (standardy) regulujące rachunkowość przedsiębiorstw E1_W01

2PRA_W03 Zna podstawowe zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych oraz podstawowe zasady wyceny składników majątkowych E1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

2PRA_U01 Potrafi klasyfikować składniki majątku w bilansie, klasyfikować elementy kształtujące wynik finansowy oraz ustalić wynik na podstawowych operacjach gospodarczych E1_U02

2PRA_U02 Potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze (bilansowe i wynikowe) oraz dostrzega ich wpływ na pozycje sprawozdania finansowego E1_U07

2PRA_U03 Potrafi wykorzystywać podstawowe źródła prawa regulujące prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw i z nim związanych E1_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PRA_K01 Ma świadomość zmian zachodzących w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie E1_K01

2PRA_K02 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze rachunkowości E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna obejmująca część wykładową 40% oraz część ćwiczeniową 60%

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach - rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe) (20%), aktywność na zajęciach (10%) kolokwia (70%),

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.