Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-2EBI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w biznesie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni rozumieć istotę konkurencji i instrumentów walki konkurencyjnej. Powinni także znać sytuację na rynku pracy oraz rozumieć istotę zrównoważonego rozwoju.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe problemy etyczne występujące w ramach prowadzenia biznesu. Uwaga zwrócona zostanie zarówno na kwestie związane z prowadzeniem walki konkurencyjnej, jak i na problemy dotyczące wewnętrznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne,

Rodzaj przedmiotu – przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr II rok studiów, semestr II

Wymagania wstępne - Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 9 godzin wykładu

Metody dydaktyczne - wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, wykład w e-learningu

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 9 godz.

Studia literaturowe – 9 godz.

Konsultacje –7 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 25 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 50 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K.Kietliński, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

2. W.Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2007.

3. K. Blanchard, N. W. Peale, Etyka biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010

Uzupełniająca:

1. Biznes, etyka, odpowiedzialność, pod red. W.Gasparski, A.Lewicka-Strzałecka, PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1EBI_W01 Ma rozszerzoną wiedzę na temat roli etycznego postępowania przedsiębiorców w ramach działalności gospodarczej (E2_W05)

1EBI_W02 Ma wiedzę o normach etycznych regulujących działalność biznesową oraz problemach związanych z przestrzeganiem tych norm (E2_ W07)

1EBI_W03 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z naśladownictwem i niezgodnym z prawem oznaczaniem produktów (E2_W10)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej - test w formie zdalnej.

Do całościowej oceny z przedmiotu wliczają się też punkty zdobyte w e-learningu.

Przedziały punktów i odpowiadające im oceny końcowe są następujące:

90-100% punktów możliwych łącznie do zdobycia - bdb

80-90% - db plus

70-80% – db

60-70%- dost plus

50-60% – dost

poniżej 50% punktów - nzal

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.