Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1MIK1
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cel - zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Pierwsza część mikroekonomii zapoznaje studenta z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi. Osnową struktury zajęć jest struktura każdego racjonalnego projektu gospodarczego, obejmująca: cele, metody i środki działalności gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy M2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem. 1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 12

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 4

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 10

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 15

Egzamin 2

Razem: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 godz. (1,28 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 6 (0,24 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

4. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., Garbicz M. (red.), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

9. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

1EKO1_W01 Student posiada wiedzę o problemach podejmowanych w naukach ekonomicznych; zna podstawowe kategorie ekonomiczne, E1_W01

1EKO1_W02 Student zna terminologię ekonomiczną, używa języka ekonomicznego; posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi, E1_W02

UMIEJĘTNOŚCI

1EKO1_U01 Student potrafi opisać podstawowe zależności między podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi; rozumie teksty mikroekonomiczne; wypowiada się stosując poznaną terminologię ekonomiczną, E1_U01

1EKO1_U02 Zna zasady działania podmiotów gospodarczych, w tym zasadę racjonalnego działania, potrafi określić cele podmiotów o różnych typach własności, potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz dostrzega złożoność zjawisk społeczno-gospodarczych, E1_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKO1_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz umie uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się, umie wyrażać swoje sądy, rozumie potrzebę stałego uczenia się, E1_K01

1EKO1_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę o niezbędne informacje oraz zdobywać nowe umiejętności, E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - egzamin pisemny, pytania otwarte (warunkiem podejścia – zaliczone ćwiczenia)

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)