Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2EPR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania. W tym celu analizowane będą sprawozdania finansowe i podstawowe wskaźniki oceny parametrów przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - Obowiązkowy, moduł 3- przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Obszar nauk ekonomicznych, ekonomia

Rok studiów/semestr: II-gi rok/semestr studiów- 3-ci

Wymagania wstępne - Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 30 godz,

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

-Udział w wykładach -30 godz.

-Przygotowanie się do wykładu -15 godz.

-Przygotowanie do sprawdzianów -25 godz.

-Udział w konsultacjach -1 godz.

-Przygotowanie do zaliczenia końcowego -29 godz.

RAZEM 100 godz. odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 31godz.-1,0ECTS

-o charakterze praktycznym 18godz. - 0,72ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013

2. J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2000

3. J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Ekonomika przedsiębiorstw: praca zbiorowa, red. J. Engelhardt, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, 2011

2. K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw: podręcznik. Cz. 1, Difin, Warszawa, 2011

3. J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw: podręcznik. Cz. 2, Difin, Warszawa, 2011

4. K. Guzera, Ekonomika przedsiębiorstw: podręcznik. Cz. 3, Difin, Warszawa, 2011

5. Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2EPR _W01 Ma podstawową wiedzę o przedsiębiorstwie, jego formach organizacyjno-prawnych, zasadach funkcjonowania oraz kategoriach ekonomicznych na poziomie mikroekonomicznym E1_W01

2EPR_W02 Ma wiedzę o strukturach wewnętrznych przedsiębiorstwa, celach i sposobach ich realizacji E1_W02

2EPR_W03 Zna podstawowe zasady tworzenia przedsiębiorstw, tworzenia ich struktur organizacyjnych oraz zasady ich prowadzenia E1_W11

UMIEJĘTNOŚCI

2EPR_U01 Potrafi analizować podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa oraz interpretować poszczególne ich wyniki oraz wielkości w celu poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa E1_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2EPR _K01 Prawidłowo identyfikuje informacje i sygnały płynące z otoczenia zewnętrznego oraz z wewnątrz przedsiębiorstwa oraz potrafi je wykorzystywać dla efektywnego funkcjonowania firmy E1_K04

2EPR_K02 Rozumie znaczenie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa E1_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin końcowy na ocenę, dopuszczenie do egzaminu na podstawie aktywności na zajęciach, oraz pozytywnych ocen dwóch sprawdzianów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Magrel
Prowadzący grup: Ewa Magrel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.