Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2MKR1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami i procesami makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystania różnych koncepcji do analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami i procesami makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystania różnych koncepcji do analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2 podstawowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina nauki: ekonomia

rok studiów/ semestr: 2 rok/ 3 semestr

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Na ćwiczeniach praca w grupach, rozwiązywanie zadań i analiza przykładów, konwersacja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 15

Przygotowanie się do wykładu 2

Przygotowanie do egzaminu końcowego 5

Egzamin 2

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 4

Przygotowanie do kolokwium 5

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 1

Udział w konsultacjach 1

Łączny nakład: 50 godzin (1 pkt ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33 1,32 ECTS

o charakterze praktycznym 16 0,64 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2010.

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016.

A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR1_01 Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne. E1_W01

MKR1_02 ma podstawową wiedzę o gospodarce i strukturach gospodarczych oraz na temat relacji gospodarczych. E1_W02, E1_W04

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR1_U01 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia E1_U02

MKR1_U02 posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych za pomocą ekonomicznych metod naukowych E1_U08

MKR1_U03 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych, E1_U10

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę przemian gospodarczych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób E1_K01, E1_K06

MKR1_K02 potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy zawiązane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym E1_K04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w sesji zimowej

Do egzaminu pisemnego dopuszczeni są jedynie studenci posiadający zaliczone ćwiczenia.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Na ocenę końcową z ćwiczeń będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta, prace grupowe oraz wynik uzyskany z kolokwium. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami i procesami makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystania różnych koncepcji do analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami i procesami makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystania różnych koncepcji do analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

2. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2010.

3. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016.

5. P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Tom 2, PWN, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Magdalena Owczarczuk, Anna Protasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami i procesami makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystania różnych koncepcji do analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2 podstawowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina nauki: ekonomia

rok studiów/ semestr: 2 rok/ 3 semestr

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin wykładu, w tym 2 godziny w e-learningu i 15 godzin ćwiczeń, w tym 2 godziny w e-learningu

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Na ćwiczeniach praca w grupach, rozwiązywanie zadań i analiza przykładów, konwersacja

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 15

Przygotowanie się do wykładu 4

Przygotowanie do egzaminu końcowego 10

Egzamin 2

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do kolokwium 9

Przygotowanie prac domowych, w tym zadań w e-learningu 6

Udział w konsultacjach 4

Łączny nakład: 75 godzin (1 pkt ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 1,28 ECTS

o charakterze praktycznym 21 0,84 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016.

A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.