Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2PFIP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - drugi, semestr - czwarty

Liczba godzin: 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń;

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia: omawianie zagadnień z obszaru finansów, rozwiązywanie zadań w grupach oraz przykładów, wykorzystanie case study.

Bilans nakładu pracy studenta - 4 pkt ECTS (100 godz.)

udział w wykładach - 1,2 pkt (30 godz.)

udział w ćwiczeniach - 1,2 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do egzaminu - 0,88 pkt (22 godz.)

przygotowanie się do kolokwium - 0,72 pkt (18 godz.)

Literatura:

w zależności od cyklu

Efekty uczenia się:

FIP_W01 - ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne związane z finansami przedsiębiorstwa E1_W01

FIP _W02 - ma wiedzę o finansach przedsiębiorstw E1_W02

FIP_W03 - ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących finanse przedsiębiorstw i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach funkcjonowania E1_W07

FIP_U01 - potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów odnoszących się do finansów przedsiębiorstwa E1_U01

FIP_U02 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw E1_U02

FIP_U03 - posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu rozwiązywania problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw E1_U05

FIP_U04 - potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone zagadnieniom z zakresu finansów przedsiębiorstw, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac E1_U09

FIP_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, w tym zakresie finansów przedsiębiorstw E1_K01

FIP_K02 - potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu finansów przedsiębiorstw E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego w formie testu (test jednokrotnego wyboru składający się z 15 pytań; maksymalna liczba punktów - 15; pozytwne zaliczenie testu - min. 8 pkt).

Ćwiczenia zaliczane na podstawie 1 kolokwium z uwzględniem aktywności na zajęciach, w tym wyników pracy w grupach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Szczęsny (red.), Finanse firmy, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012.

2. M. Bojańczyk, Finanse przedsiębiorstwa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3. J. Franc-Dąbrowska, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008.

4. J. Śliwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.