Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacje i polityka innowacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2PIPI Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Innowacje i polityka innowacyjna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Innowacje i polityka innowacyjna jest przedstawienie studentom aspektu innowacji i innowacyjności w odniesieniu do panującej sytuacji społeczno-gospodarczej, jak również skierowanie uwagi na znaczenie polityki innowacyjnej w rozwoju gospodarczym. Ważną kwestię odgrywają także czynniki warunkujące potencjał innowacyjny gospodarek, jak i funkcjonujących podmiotów gospodarczych, co determinuje ich pozycję konkurencyjną.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: Moduł IV przedmioty specjalnościowe,

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne,

Dyscyplina: ekonomia,

Rok studiów/semestr:II rok, III semestr,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja), na ćwiczeniach zadania grupowe aktywizujące studenta do dyskusji

Punkty ECTS 5 pkt.

Bilans pracy nakładu studenta:

Wykłady: 30 godzin

ćwiczenia 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 30,

studia literaturowe: 10 godzin,

udział w konsultacjach: 1 godzin

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 22

egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 125

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin 63, punkty ECTS 2,52

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 52, punkty ECTS 2,08

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Janasz W., „Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji”, Difin, Warszawa 2011.

2. Duraj J., „Przedsiębiorczość i innowacyjność”, Difin, Warszawa 2010.

3. Jasiński A., Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Fagerberg J., Mowery D. C., Nelson R. R., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York 2005.

2. Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami: wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001

3. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi,DIFIN, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PIPI_W01 zna podstawowe zależności dotyczące ekonomi i

sytuacji ekonomicznej E1_W01-egzamin

UMIEJĘTNOŚCI

2PIPI_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia,prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów mających wpływ na innowacje i politykę innowacyjną-ćwiczenia,

2PIPI__U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną, pozyskiwac i analizować dane do oceny polityki innowacyjnej, jej roli i znaczenia E1_U02-ćwiczenia

KOMPETENCJE

2PIPI__K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego uczenia się E1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych i zamkniętych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.