Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2XFPR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- Zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce finansów przedsiębiorstwa

- Zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa

- Poznanie metod i narzędzi stosowanych w finansach przedsiębiorstwa

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł IV Przedmioty specjalnościowe Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (case study)

Punkty ECTS 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 15

Studiowanie literatury 7

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 12

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 32 Punkty ECTS 1,28

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

2. J. Szczepański, L. Szyszko, Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007.

3. E. Brigham, Financial management : theory and practice, Mason, Ohio : South-Wester Cengage Learning, 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XFPR_W01 Zna podstawowe źródła prawne regulujące prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych E1_W07

2XFPR_W02 Ma podstawową wiedzę na temat zakładania i funkcjonowania jednostek gospodarczych E1_W01

2XFPR_W03 Posiada wiedzę na temat zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz o relacji zachodzących między czynnikami ekonomicznymi a gospodarką finansową przedsiębiorstwa E1_W02

UMIEJĘTNOŚCI

2XFPR_U01 Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa E1_U01

2XFPR_U02 Potrafić analizować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych E1_U02

2XFPR_U03 Potrafi wykorzystywać podstawowe źródła prawa regulujące prowadzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw i z nim związanych E1_U05

2XFPR_U04 Potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne dotyczącą gospodarki finansowej przedsiębiorstwa E1_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2XFPR_K01 Ma świadomość zmian zachodzących w przepisach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie E1_K01

2XFPR_K02 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę na temat zastosowania narzędzi zarządzania finansami w przedsiębiorstwie E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (30%), prezentacja multimedialna (10%), kolokwium (60%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.