Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3MSG Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia gospodarcza 0300-ES1-1HIG
Makroekonomia I cz. 1 0300-ES1-2MKR1
Makroekonomia I cz. 2 0300-ES1-2MKR2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowej współpracy gospodarczej. Główne cele przedmiotu to omówienie: struktury towarowej i geograficznej handlu międzynarodowego; podstawowych teorii wymiany międzynarodowej;

zależności między handlem międzynarodowym i zagranicznym a gospodarką narodową i wzrostem gospodarczym; prawidłowości zachodzących przy międzynarodowych przepływach czynników produkcji; znaczenia kursów walutowych i mechanizmów równoważenia bilansu płatniczego; narzędzi polityki handlowej krajów.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: podstawowy

MODUŁ: 3

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok III/ semestr V

WYMAGANIA WSTĘPNE: historia gospodarcza, makroekonomia

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD egzamin końcowy w formie testu

ĆWICZENIA: kolokwium

PUNKTY ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach; 4 h

- przygotowanie do egzaminu: 20 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie do kolokwium: 19 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 51 (ECTS: 2,04)

- o charakterze praktycznym: 10 h (ECTS 0,4)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Oziewicz i T. Michałowskiego, PWE, Warszawa 2013

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Poznań 2009

R.J. Carbaugh, International economics, Boston : Cengage Learning, 2015.

International Economics: Theory and Policy, by Paul R. Krugman,‎ Maurice Obstfeld (Author),‎ Marc Melitz, Pearson.

Efekty uczenia się:

3MSG_W01: Student zna relacje między podmiotami gospodarczymi działającymi zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej (E1_W03)

3MSG_U01: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizy zjawisk zachodzących w skali międzynarodowej - analiza statystyczna podczas ćwiczeń; samodzielne pozyskiwanie określonych danych (E1_U02)

3MSG_K01: Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, mając na uwadze dynamikę gospodarki światowej (E1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN:

Egzamin w formie testu

KOLOKWIUM:

Kolokwium w formie testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Mariusz Dąbrowski, Wiesław Dembowski, Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk, Agnieszka Piekutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.