Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3PSG Kod Erasmus / ISCED: 14.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Makroekonomia I cz. 2 0300-ES1-2MKR2
Mikroekonomia cz. 1 0300-ES1-1MIK1
Mikroekonomia cz. 2 0300-ES1-1MIK2

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student będzie rozumiał podstawowe decyzje podejmowane przez polityków oraz ich znaczenie dla podmiotów gospodarczych a także motywy ich podejmowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Studenci nabywają umiejętności analizy zdarzeń i procesów z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, a także analizy uwarunkowań, celów polityki społecznej i gospodarczej oraz skutków oddziaływania poszczególnych polityk na gospodarkę oraz w sferze społecznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikroekonomia, makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja

ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach (quiz, debata), dyskusja, studia przypadków

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 10

Egzamin: 2

Udział w ćwiczeniach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 20

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz. ECTS 2,4

- o charakterze praktycznym: 26 godz. ECTS 1,04

Literatura:

Podstawowa:

Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2014.

Dodatkowa:

A. F. Bocian, Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.

Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

A. Fajferek, Polityka ekonomiczna, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.

N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.

A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

P. G. Rosner, The Economics of Social Policy, Edward Edga Publishing, Vienna, 2005.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

3PSG_W01 - Student posiada wiedzę o modelach gospodarki rynkowej i systemach ekonomicznych współczesnego świata. (E1_W02)

3PSG _W02 - Student zna relacje między podmiotami sfery realnej i sfery regulacji w skali krajowej i międzynarodowej. (E1_W03)

3PSG_W03 - Student ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych lub publicznych oraz ich historycznej ewolucji. (E1_W09)

UMIEJĘTNOŚCI

3PSG _U01 - Student potrafi przewidywać konkretne procesy i zjawiska z zakresu polityki gospodarczej z uwzględnieniem ich ram prawnych.(E1_U04)

3PSG _U02 - Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk ekonomicznych w zakresie polityki gospodarczej.(E1_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3PSG_K01 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie. (E1_K01)

3PSG_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. (E1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny (w szczególnych przypadkach ustny), ćwiczenia- ocenianie ciągłe, kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bocian
Prowadzący grup: Andrzej Bocian, Emilia Jankowska-Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Arkadiusz Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Makroekonomia I cz. 2 0300-ES1-2MKR2
Mikroekonomia cz. 1 0300-ES1-1MIK1
Mikroekonomia cz. 2 0300-ES1-1MIK2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Studenci nabywają umiejętności analizy zdarzeń i procesów z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, a także analizy uwarunkowań, celów polityki społecznej i gospodarczej oraz skutków oddziaływania poszczególnych polityk na gospodarkę oraz w sferze społecznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikroekonomia, makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja

ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach (quiz, debata), dyskusja, studia przypadków

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 10

Egzamin: 2

Udział w ćwiczeniach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 20

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz. ECTS 2,4

- o charakterze praktycznym: 26 godz. ECTS 1,04

Literatura:

Podstawowa:

Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2014.

Dodatkowa:

A. F. Bocian, Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.

Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

A. Fajferek, Polityka ekonomiczna, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.

N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.

A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

P. G. Rosner, The Economics of Social Policy, Edward Edga Publishing, Vienna, 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.