Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-1VSEM Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy magisterskiej i jej formalnymi aspektami,

-przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej,

-wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej.

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy magisterskiej i jej formalnymi aspektami,

-przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej,

-wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej.

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne Dyscyplina: Ekonomia

Rok studiów /semestr: I Rok/ semestr II.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce.

Punkty ECTS 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

seminarium 30

Przygotowanie do zajęć 11

Studiowanie literatury 35

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie projektu pracy 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin - 34 Punkty ECTS 1,36

- o charakterze praktycznym Liczba godzin 28 Punkty ECTS 1,12

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

1VSEM_W01 Posiada pogłębioną wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę magisterską E2_W01

1VSEM_W02 Zna metodologię badań oraz konstrukcji pracy magisterskiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy E2_W06; E2_W07

1VSEM_W03 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej E2_W10

1VSEM_U01 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy magisterskiej E2_U01, E2_U02

1VSEM_U02 Potrafi sformułować problem badawczy i opracować koncepcję pracy magisterskiej E2_U02, E2_U03;

E2_U06; E2_U07

1VSEM_U03 Potrafi sformułować hipotezę badawczą E2_U03

1VSEM_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów badawczych związanych z realizowana pracą magisterską E2_K03, E2_K06

1VSEM_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę E2_K01, E2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, hipoteza badawcza, zakres badań, metody badawcze, plan pracy, literatura)

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.