Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-2XZWP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie studentom najistotniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa oraz wykształcenie umiejętności w sferze identyfikacji i wyboru metod wyceny przedsiębiorstwa.

Skrócony opis:

Celem jest:

- przedstawienie zakresu i przedmiotu zarządzania wartością przedsiębiorstwa,

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ,związanymi z wartością przedsiębiorstwa i jej zarządzaniem

- przedstawienie czynników materialnych i niematerialnych determinujących wartość przedsiębiorstwa

- zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł III Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujące studentów do pracy grupowej, dyskusje w grupach problemowych

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w ćwiczeniach: 30 godz.

• przygotowanie do zajęć: 25 godz.

• udział w konsultacjach: 5 godz.

• realizacja zadań projektowych: 15 godz.

• przygotowanie do kolokwium: 25 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 35 godzin, 1,4 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godzin, 1,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

2. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.) , Zarządzanie wartością spółki kapitałowej , CeDeWu., Warszawa 2012.

3. T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. E. Maćkowiak, Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2019.

2. M. Jabłoński, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.

3. D. Zarzecki, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo: Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013

4. W. Cwynar, A. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007.

5. Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital, [ dostęp: http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_techrep_understanding_corporate_value_2003.pdf]

6. Corporate Management Model [ dostęp: http://www.mondragon-corporation.com/wp-content/themes/mondragon/docs/Corporate-Management-Model.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• 2XZWP_W01: ma pogłębioną wiedzę na temat kategorii i prawidłowości związanych z wartością przedsiębiorstwa E2_W01

• 2XZWP_W02: ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi wyceny wartości przedsiębiorstwa E2_W06

Umiejętności:

• 2XZWP_U01: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać przebieg procesów i zjawisk związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstw i wzajemne relacje między nimi E2_U01

• 2XZWP_U02: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa oraz potrafi formułować własne opinie na temat doboru metod i narzędzi wyceny wartości przedsiębiorstwa E2_U02

• 2XZWP_U03: potrafi analizować uwarunkowania wyceny przedsiębiorstwa oraz potrafi stosować różne metody i narzędzia pomiaru do pogłębionej teoretycznie oceny procesów związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa E2_U08

Kompetencje społeczne:

• 2XZWP_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów i zjawisk związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób E2_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Formy zaliczenia ćwiczeń: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study)

Podstawa zaliczenia - realizacja zakładanych efektów oraz uzyskanie 55% punktów z ćwiczeń. Dopuszczalna nieobecność na dwóch zajęciach (nieobecności powyżej muszą być zaliczone na konsultacjach).

Więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.