Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-1EKON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomia 1 rok 3 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest przedstawienie prawidłowości rządzących procesem gospodarowania w oparciu o dorobek teorii ekonomii i polityki gospodarczej, ukazanie wzajemnych powiązań pomiędzy sferą makroekonomiczną i mikroekonomiczną gospodarki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest przedstawienie prawidłowości rządzących procesem gospodarowania w oparciu o dorobek teorii ekonomii i polityki gospodarczej, ukazanie wzajemnych powiązań pomiędzy sferą makroekonomiczną i mikroekonomiczną gospodarki.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki;

Forma studiów: Stacjonarne;

Kod przedmiotu: 0300-ES3-1EKON;

Język przedmiotu: Język polski;

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina nauki: Ekonomia;

Rok studiów /semestr: Rok I / semestr I;

Wymagania wstępne: brak;

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 14 godzin wykładu + 7 godzin konwersatorium;

Założenia i cele przedmiotu: Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest przedstawienie prawidłowości rządzących procesem gospodarowania w oparciu o dorobek teorii ekonomii i polityki gospodarczej, ukazanie wzajemnych powiązań pomiędzy sferą makroekonomiczną i mikroekonomiczną gospodarki.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, konwersatoria

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład - egzamin ustny

Punkty ECTS: 1,5;

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (14h),

Udział w konwersatoriach (7h),

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (3,5h),

Przygotowanie do egzaminu (11h),

Egzamin (2h)

Razem: 37,5h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (23h - 0,92 pkt ECTS), o charakterze praktycznym (14,5h - 0,58 pkt ECTS)

Literatura:

1.Kazimierz Meredyk, Ekonomia ogólna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, Białystok 2007.

2.Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Tex, Warszawa 1996.

3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia tom 1, PWE, Warszawa 1993

4. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

5. Acocella N., Di Bartolomeo G., Hallett A.H., Macroeconomic paradigms and economic policy, Cambridge University Press, Cambridge 2016.

6. Schmelzer M., The hegemony of growth, Cambridge University Press, Cambridge 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3EKO1_WG01 - Student zna i rozumie paradygmat głównego nurtu ekonomii oraz ekonomii heterodoksyjnej, zależności oraz sprzeczności między nimi.

3EKO1_WG03 - Student zna i rozumie istotę zjawisk i procesów gospodarczych oraz ich uwarunkowania i czynniki na nie wpływające.

3EKO1_WK01 - Student zna i rozumie złożoność gospodarki oraz modele funkcjonowania współczesnych gospodarek.

UMIEJĘTNOŚCI

3EKO1_UW01 - Student potrafi pozyskiwać wiedzę ze światowego dorobku ekonomii, dokonać analizy wybranych koncepcji, wskazać wspólne elementy oraz poddać krytyce w odniesieniu do aktualnego stanu gospodarki.

3EKO1_UW03 - Student potrafi wykorzystując wiedzę ekonomiczną oraz z zakresu metodologii nauk identyfikować problemy badawcze dotyczące funkcjonowania gospodarki w skali makro– i mikroekonomicznej oraz przedstawić potencjalne sposoby ich rozwiązywania, również w oparciu o metody ilościowe.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3EKO1_KK02 - Student jest gotów do wykazania się kreatywnością w samodzielnym formułowaniu pytań i problemów badawczych oraz poszerzaniu pola badań naukowych.

3EKO1_KK04 - Student jest gotów do podjęcia krytyki aktualnego stanu wiedzy ekonomicznej również z perspektywy interdyscyplinarnej.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

3EKO1_WG01 - SD_WG01

3EKO1_WG03 - SD_WG03

3EKO1_WK01 - SD_WK01

3EKO1_UW01 - SD_UW01

3EKO1_UW03 - SD_UW03

3EKO1_KK02 - SD_KK02

3EKO1_KK04 - SD_KK04

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

- konwersatoria

Formy zaliczenia przedmiotu:

- wykład - egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest przedstawienie prawidłowości rządzących procesem gospodarowania w oparciu o dorobek teorii ekonomii i polityki gospodarczej, ukazanie wzajemnych powiązań pomiędzy sferą makroekonomiczną i mikroekonomiczną gospodarki.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki;

Forma studiów: Stacjonarne;

Kod przedmiotu: 0300-ES3-1EKON;

Język przedmiotu: Język polski;

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina nauki: Ekonomia;

Rok studiów /semestr: Rok I / semestr I;

Wymagania wstępne: brak;

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 14 godzin wykładu +7 godzin konwersatorium;

Założenia i cele przedmiotu: Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest przedstawienie prawidłowości rządzących procesem gospodarowania w oparciu o dorobek teorii ekonomii i polityki gospodarczej, ukazanie wzajemnych powiązań pomiędzy sferą makroekonomiczną i mikroekonomiczną gospodarki.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, konwersatoria

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład - egzamin ustny

Punkty ECTS: 3;

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach (14h), Udział w konwersatoriach (7h), Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (15h), Przygotowanie do egzaminu (37h), Egzamin (2h) - Razem: 75h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (38h - 2 pkt ECTS), o charakterze praktycznym (37h - 1 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Kazimierz Meredyk, Ekonomia ogólna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, Białystok 2007

2.Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Tex, Warszawa 1996

3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.:Ekonomia tom 1, PWE, Warszawa 1993

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest przedstawienie prawidłowości rządzących procesem gospodarowania w oparciu o dorobek teorii ekonomii i polityki gospodarczej, ukazanie wzajemnych powiązań pomiędzy sferą makroekonomiczną i mikroekonomiczną gospodarki.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki;

Forma studiów: Stacjonarne;

Kod przedmiotu: 0300-ES3-1EKON;

Język przedmiotu: Język polski;

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina nauki: Ekonomia;

Rok studiów /semestr: Rok I / semestr I;

Wymagania wstępne: brak;

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 14 godzin wykładu + 7 godzin konwersatorium;

Założenia i cele przedmiotu: Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest przedstawienie prawidłowości rządzących procesem gospodarowania w oparciu o dorobek teorii ekonomii i polityki gospodarczej, ukazanie wzajemnych powiązań pomiędzy sferą makroekonomiczną i mikroekonomiczną gospodarki.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, konwersatoria

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład - egzamin ustny

Punkty ECTS: 1,5;

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (14h),

Udział w konwersatoriach (7h),

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (3,5h),

Przygotowanie do egzaminu (11h),

Egzamin (2h)

Razem: 37,5h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (23h - 0,92 pkt ECTS), o charakterze praktycznym (14,5h - 0,58 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Kazimierz Meredyk, Ekonomia ogólna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, Białystok 2007

2.Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Tex, Warszawa 1996

3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.:Ekonomia tom 1, PWE, Warszawa 1993

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.