Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia ekonomii głównego nurtu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-1MGN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia ekonomii głównego nurtu
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomia 1 rok 3 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest przekazanie studentom podstaw wiedzy oraz umiejętności z zakresu metodologii badań ekonomicznych. Po ukończeniu kursu studenci znają uniwersalne techniki badawcze, sposoby wnioskowania i zasady weryfikacji wiedzy ekonomicznej. Studenci nabywają umiejętności opracowania prostej koncepcji projektu badawczego w konwencji hipotetyczno-dedukcyjnej i opisowo-indukcyjnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści wykładu:

1. Przedmiot badań ekonomicznych.

2. Problem gospodarczy i jego struktura.

3. Metody i techniki badań naukowych.

4. Metody badań ekonomicznych.

5. Konwencja opisowo-indukcyjna.

6. Informacja gospodarcza i system gromadzenia informacji.

7. Konwencja hipotetyczno-dedukcyjna.

8. Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe.

9. Typy badań i projektów gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 14 godzin wykładu

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 14

Udział w konsultacjach 2

Przygotowanie do egzaminu 7

Egzamin 2

Razem: 25 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 16 godz. (0,64 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 9 (0,36 pkt ECTS)

Literatura:

1. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.

2. Neal F., Shone R., Proces budowy modeli ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.

3. Meredyk K., Przedmiot i metoda nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

4. Meredyk K., , Paradygmat nauk ekonomicznych, [w:] Gospodarka Europejska w Punkcie Zwrotnym - w Poszukiwaniu Nowego Paradygmatu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Wydawnictwo UEK, Kraków 2016.

4. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

5. Acocella N., Di Bartolomeo G., Hallett A.H., Macroeconomic paradigms and economic policy, Cambridge University Press, Cambridge 2016.

6. Schmelzer M., The hegemony of growth, Cambridge University Press, Cambridge 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3MGN1_WG01 Student zna i rozumie pogłębioną wiedzę na temat paradygmatu głównego nurtu ekonomii oraz ekonomii heterodoksyjnej, zależności oraz sprzeczności między nimi.

3MGN1_WG06 Student zna i rozumie kanony naukowe w ekonomii: pogłębioną wiedzę na temat głównych metod badawczych stosowanych w dziedzinie nauk ekonomicznych, w tym szczególnie w dyscyplinie ekonomia

UMIEJĘTNOŚCI

3MGN1_UW03 Student potrafi wykorzystując wiedzę ekonomiczną oraz z zakresu metodologii nauk potrafi identyfikować problemy badawcze dotyczące funkcjonowania gospodarki w skali makro– i mikroekonomicznej oraz przedstawić potencjalne sposoby ich rozwiązywania, również w oparciu o metody ilościowe.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3MGN1_KK05 Student jest gotów do przyjęcia postawy krytycznej wobec własnej pracy badawczej i poszukiwania sposobów doskonalenia warsztatu badawczego

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

3MGN1_WG01 - SD_WG01

3MGN1_WG06 - SD_WG06

3MGN1_UW03 - SD_UW03

3MGN1_KK05 - SD_KK05

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Formy zaliczenia przedmiotu:

- wykład- egzamin ustny i aktywności w konwersacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści wykładu:

1. Przedmiot badań ekonomicznych.

2. Problem gospodarczy i jego struktura.

3. Metody i techniki badań naukowych.

4. Metody badań ekonomicznych.

5. Konwencja opisowo-indukcyjna.

6. Informacja gospodarcza i system gromadzenia informacji.

7. Konwencja hipotetyczno-dedukcyjna.

8. Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe.

9. Typy badań i projektów gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 14 godzin wykładu + 7 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. Konwersatoria wymagające czynnego uczestnictwa studentów.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 14

Udział w konwersatoriach 7

Przygotowanie do konwersatoriów 7

Przygotowanie do egzaminu 20

Egzamin 2

Razem: 50 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 23 godz. (1 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 27 (1 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.

2. Neal F., Shone R., Proces budowy modeli ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.

3. Meredyk K., Przedmiot i metoda nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

4. Meredyk K., , Paradygmat nauk ekonomicznych, [w:] Gospodarka Europejska w Punkcie Zwrotnym - w Poszukiwaniu Nowego Paradygmatu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Wydawnictwo UEK, Kraków 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści wykładu:

1. Przedmiot badań ekonomicznych.

2. Problem gospodarczy i jego struktura.

3. Metody i techniki badań naukowych.

4. Metody badań ekonomicznych.

5. Konwencja opisowo-indukcyjna.

6. Informacja gospodarcza i system gromadzenia informacji.

7. Konwencja hipotetyczno-dedukcyjna.

8. Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe.

9. Typy badań i projektów gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 14 godzin wykładu

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 14

Udział w konsultacjach 2

Przygotowanie do egzaminu 7

Egzamin 2

Razem: 25 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 16 godz. (0,64 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 9 (0,36 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.

2. Neal F., Shone R., Proces budowy modeli ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.

3. Meredyk K., Przedmiot i metoda nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

4. Meredyk K., , Paradygmat nauk ekonomicznych, [w:] Gospodarka Europejska w Punkcie Zwrotnym - w Poszukiwaniu Nowego Paradygmatu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Wydawnictwo UEK, Kraków 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.