Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2STA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania statystyczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-LS1-1MAT

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza i umiejętności matematyczne: czytanie i zapisywanie wzorów z użyciem symboli sumowania (sigma) i mnożenia (pi), czytania wykresów i ich rysowanie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje: metody opisu rozkładu jednej cechy, metody opisu związku pomiędzy cechami oraz metody analizy rozwoju zjawisk w czasie. Po zakończeniu kursu studenci powinni posiąść podstawowe umiejętności stosowania metod statystycznych oraz samodzielnej interpretacji otrzymanych wyników oraz opisywanych w literaturze.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy.

Dziedzina nauk ekonomicznych, ekonomia.

II rok studiów/semestr zimowy (3.). 15 godz. w.+30 godzin ćw.

Wymagania wstępne: zaliczony przedmiot 0300-LS1-1MAT (matematyka).

Treść: Przedmiot i metody badań statystycznych. Podstawowe pojęcia statystyczne. Zmienne dyskretne i ciągłe. Rodzaje badań statystycznych

Miary tendencji centralnej. Miary przeciętne klasyczne: średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna, średnia geometryczna. Miary przeciętne pozycyjne: dominanta, oraz kwartyle (kwintyle, decyle).

Miary zmienności. Miary zmienności: odchylenie przeciętne, wariancja i odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe i współczynniki zmienności, momenty zwykłe i centralne, standaryzacja zmiennych.

Miary asymetrii i koncentracji. Współczynniki i wskaźniki asymetrii. Krzywa Lorenza i współczynnik koncentracji Giniego. Kurtoza i eksces.

Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych. Składniki szeregów czasowych: trend, wahania okresowe, składnik losowy.

Dwuwymiarowy rozkład empiryczny. Tablice statystyczne. Budowa tablicy korelacyjnej. Rozkłady brzegowe i warunkowe (grupowe) oraz parametry ich rozkładów.

Metody badania współzależności w dwuwymiarowym rozkładzie empirycznym – miary oparte na chi-kwadrat, stosunek korelacyjny Pearsona, współczynnik korelacji liniowej Pearsona.

Miary dynamiki. Przyrosty absolutne (jednopodstawowe, łańcuchowe), względne (jednopodstawowe, łańcuchowe). Indeksy indywidualne (jednopodstawowe, łańcuchowe), agregatowe.

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 godz.

udział w ćwiczeniach –30 godz.

udział w konsultacjach – 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń (w tym odrabianie prac domowych i przygotowanie do kolokwium) – 50 godz.

przygotowanie projektu w grupach – 25 godz.

5 pkt. ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012

2. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010

Uzupełniająca:

1.Frątczak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011

3. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2STA_W01: Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego (miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji) - L1_W07

2STA_ W02: Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami (budowa tablicy korelacyjnej, mierniki zależności stochastycznej i korelacyjnej) - L1_W07

2STA_W03 : Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie (miary dynamiki i analiza szeregów czasowych w tym wahania sezonowe) - L1_W07

UMIEJĘTNOŚCI

2STA_U01: Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy, zależności między cechami i dynamiki oraz potrafi zinterpretować wybrane miary statystyki opisowej - L1_U08

2STA_U02: Posiada podstawowe umiejętności samodzielnego analizowania i interpretacji zjawisk oraz procesów ilościowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego - L1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2STA_K01: Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności związane z badaniami statystycznymi - L1_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium (rozwiązywanie zadań – wyznaczanie i interpretacja miar statystycznych) oraz aktywności na ćwiczeniach, a także na podstawie przygotowanego projektu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.