Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2XMTG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Logistyka 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych, jak i kwestii praktycznych dotyczących zawierania i realizacji transakcji na rynkach międzynarodowych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące uwarunkowań zawierania transakcji w handlu zagranicznym, sposobów rozliczeń międzynarodowych, mechanizmu funkcjonowania rynków międzynarodowych oraz otoczenia prawno-organizacyjnego międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Moduł: M_5

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/ semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z makroekonomii, handlu zagranicznego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do dyskusji w trakcie wykładu

Ćwiczenia: dyskusja, rozwiązywanie zadań, zadania grupowe

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach, punktów za aktywność oraz wyniku kolokwium.

Wykład: egzamin pisemny w formie testu, pod warunkiem uprzedniego zaliczenia ćwiczeń.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 godz.

egzamin: 2 godz.

udział w konsultacjach: 4 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 10 godz.

przygotowanie do kolokwium: 20 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godz. 51 punkty ECTS 1,84

- o charakterze praktycznym: liczba godz. 15 punkty ECTS 0,54

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa, 2012.

3. K.P. Białecki, TT. Kaczmarek, Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej, Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. TT. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012.

2. W. Kozioł, A. Nowak (red.), Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, Warszawa 2011.

3. D. Marciniak-Neider, Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

2XMGT_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych uwarunkowań, związanych z realizacją transakcji gospodarczych w skali międzynarodowej dla działalności logistycznej (L1_W09)

2XMTG_U01 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych, w zakresie prowadzenia międzynarodowych transakcji gospodarczych i ich wykorzystania w działalności logistycznej (L1_U08)

2XMGT_K01 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych funkcjonowaniem w sferze logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych które odnoszą się do realizacji transakcji gospodarczych w skali międzynarodowej (L1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach, punktów za aktywność oraz wyniku kolokwium.

Wykład: egzamin pisemny w formie testu, pod warunkiem uprzedniego zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Mariusz Dąbrowski, Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.