Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka w agrobiznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2YLAG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka w agrobiznesie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Logistyka 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z istotą i rozwojem koncepcji agrobiznesu oraz znaczeniem otoczenia instytucjonalnego dla jego funkcjonowania. Wyrobienie u studenta umiejętności analizy związków i zależności pomiędzy poszczególnymi ogniwami agrobiznesu. Zapoznanie z logistyką procesów w sferze zaopatrzenia gospodarstw rolniczych i przemysłu przetwórczego, a także skupu, magazynowania i dystrybucji produktów żywnościowych oraz procesów odnoszących się do gospodarowania pozostałościami w rolnictwie.

Pełny opis:

tj. profil studiów, forma studiów, rodzaj przedmiotu, dziedzina i dyscyplina nauki, rok studiów/semestr, wymagania wstępne, liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć, metody dydaktyczne, punkty ECTS, bilans nakładu pracy studenta, wskaźniki ilościowe

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowe -specjalność: Logistyka handlu i usług

Rok studiów/semestr: rok 2/3 semestr

Wymagania wstępne:Podstawy logistyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład-30 godz.

Metody dydaktyczne:

• Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 30

Przygotowanie do egzaminu - 25

Udział w konsultacjach - 20

Egzamin - 2

Razem 77

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 52 h- 2ECTS

- o charakterze praktycznym - 25 h-1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Kapusta F., Agrobiznes, Wyd. Difin, 2012

Urban S.(red.), Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014

Tracy M.: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej, UW, Warszawa 1997

Górka-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

Czyżewski A., Sapa A., Mechanizm wymiany rolno - żywnościowej Polski z krajami UE, AE w Poznaniu, Poznań 2003

Uzupełniająca:

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

Bilitewski B., i in., Podręcznik gospodarowania odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. Seidel Przywecki, Warszawa 2006

Wasilewski M., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 2004

Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, CH Beck, 2010

Szymanowski W., Łańcuchy i sieci dostaw żywności w Polsce i w wybranych krajach europejskich-ewolucja i i przykłady zastosowań technologii informacyjnych, Wyd. WSHiFM, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

L1_W06 Student ma podstawową wiedzę o instytucjach i strukturach związanych z logistyką, więziach między nimi wstępujących i kierunkach ich ewolucji S1P_W02; S1P_W09

L1_W12 Student zna podstawowe osiągnięcia, trendy i kierunki rozwojowe logistyki S1P_W08; T1P_W05

UMIEJĘTNOŚCI

L1_U02 Student potrafi pozyskiwać, interpretować i wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych zjawisk zachodzących w sferze logistyki oraz ich uwarunkowań S1P_U02

L1_U06 Student posiada umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej w sferze logistyki S1P_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

L1_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów gospodarczych S1P_U01;T1P_K01

L1_K07 Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności poprzez samokształcenie S1P_U06

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

• egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte),warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z istotą i rozwojem koncepcji agrobiznesu oraz znaczeniem otoczenia instytucjonalnego dla jego funkcjonowania. Wyrobienie u studenta umiejętności analizy związków i zależności pomiędzy poszczególnymi ogniwami agrobiznesu. Zapoznanie z logistyką procesów w sferze zaopatrzenia gospodarstw rolniczych i przemysłu przetwórczego, a także skupu, magazynowania i dystrybucji produktów żywnościowych oraz procesów odnoszących się do gospodarowania pozostałościami w rolnictwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowe -specjalność: Logistyka handlu i usług

Rok studiów/semestr: rok 2/3 semestr

Wymagania wstępne:Podstawy logistyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład-30 godz.

Metody dydaktyczne:

• Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 30

Przygotowanie do egzaminu - 25

Udział w konsultacjach - 20

Egzamin - 2

Razem 77

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 52 h- 2ECTS

- o charakterze praktycznym - 25 h-1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

• Kapusta F., Agrobiznes, Wyd. Difin, 2012

• Urban S.(red.), Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014

• Tracy M.: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej, UW, Warszawa 1997

• Górka-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

• Czyżewski A., Sapa A., Mechanizm wymiany rolno - żywnościowej Polski z krajami UE, AE w Poznaniu, Poznań 2003

Uzupełniająca:

• Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

• Bilitewski B., i in., Podręcznik gospodarowania odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. Seidel Przywecki, Warszawa 2006

• Wasilewski M., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 2004

• Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, CH Beck, 2010

• Szymanowski W., Łańcuchy i sieci dostaw żywności w Polsce i w wybranych krajach europejskich-ewolucja i i przykłady zastosowań technologii informacyjnych, Wyd. WSHiFM, Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.