Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1EKO2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Prezentowane są współzależności między podstawowymi agregatami. Zajęcia mają dostarczyć wiedzy do samodzielnej analizy funkcjonowania gospodarki z wykorzystaniem różnych narzędzi ekonomicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami makroekonomicznymi; narzędziami badań makroekonomicznych; prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali makroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil Studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: I/2

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z I cz. ekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point.

- ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: dyskusja, analiza tekstu, analiza danych statystycznych, praca w grupach, rozwiązywanie zadań.

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji nauczyciela (Katedra Ekonomii Politycznej, p. 221)

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie co ćwiczeń - 36

Opracowanie wskazanych zagadnień i zadań - 25

Udział w konsultacjach - 6

Przygotowanie do kolokwium - 20

Przygotowanie do egzaminu - 25

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 150

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 53h; 2,12 ECTS

Liczba godzin o charakterze praktycznym 12h; 0,5 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

2. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2010.

3. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

5. P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Tom 2, PWN, Warszawa 2008.

6. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

1EKO2_W01 Student zna podstawowe kategorie i prawidłowości ekonomiczne wykorzystywane w analizach nauki o międzynarodowych stosunkach gospodarczych M1_W01

1EKO2_W02 Student ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych oraz na temat relacji gospodarczych M1_W03

1EKO2_W03 Student zna podstawowe metody i narzędzia matematyczne i statystyczne wykorzystywane do gromadzenia, analizy i prezentacji konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych M1_W06

Efekty w zakresie umiejętności:

1EKO2_U01 Student posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów gospodarczych za pomocą ekonomicznych metod naukowych. Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych M1_U04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: aktywność na zajęciach, praca w grupach, prace domowe, kolokwium

Egzamin pisemny o pytaniach otwartych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.