Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1ERO Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia rozwoju
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Ekonomia rozwoju jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej istoty i przyczyn masowego niedorozwoju społeczno-ekonomicznego na świecie oraz czynników, kierunków i narzędzi pobudzania tego rozwoju.

Studenci nabędą umiejętność diagnozowania stanu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów, wykorzystując do tego celu szeroką gamę zagregowanych i nieagregowanych wskaźników rozwoju.

Studenci nabędą wiedzę, jak korzystać z baz danych statystycznych takich jak Eurostat i Bank Danych Regionalnych oraz innych publikatorów danych statystycznych

Studenci nabędą wiedzę na temat wewnętrznych oraz międzynarodowych czynników powstrzymujących procesy rozwoju gospodarczego w krajach słabo rozwiniętych oraz teorii mikro i makroekonomicznych dotyczących możliwości pobudzania tego rozwoju. Studenci nabędą umiejętność ogólnej analizy przyczyn i skutków zacofania społeczno-ekonomicznego wybranych państw świata.

Pełny opis:

 1. Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia
 2. Profil studiów: Ogólnoakademicki
 3. Forma studiów: stacjonarne
 4. Kod przedmiotu: 0300-MS1-1ERO
 5. Język przedmiotu: Język polski
 6. Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 - przedmioty ogólnokierunkowy
 7. Dziedzina i dyscyplina nauki:
  Dziedzina: nauki ekonomiczne
  Dyscyplina: ekonomia
 8. Rok studiów /semestr: pierwszy rok / drugi semestr
 9. Wymagania wstępne: brak
 10. Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
  Wykład - 30 godzin,
 11. Metoda dydaktyczna:
  Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów
 12. Forma zaliczenia przedmiotu:
  Egzamin ustny.
 13. Punkty ECTS: 4
 14. Wskaźniki ilościowe
  Aktywność studenta:
  • Udział w wykładach – 30 godz.
  • Przygotowanie się do wykładu – 6 godz.
  • Udział w konsultacjach – 8 godz.
  • Przygotowanie do egzaminu – 12 godz.
  • Egzamin – 1 godz.
  Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
  • wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 39 godz., 1,5 ECTS
  • o charakterze praktycznym – 0 godz

Efekty uczenia się:

WIEDZA

 • M1_W03 zna zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze przepływu czynników wzrostu gospodarczego między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się (S1A_W03)
UMIEJĘTNOŚCI

 • M1_U01 posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów społecznych w krajach słabo rozwiniętych i rozwijających się (S1A_U01)
 • M1_U03 posiada umiejętność analizy i interpretacji zależności i ograniczeń cechujących operacje międzynarodowe, w szczególności w krajach słabo rozwiniętych (S1A_U03)
KOMPETENCJE
 • M1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (S1A_K01)

Weryfikacja wszystkich efektów kształcenia nastąpi w toku dyskusji problemowej podczas egzaminu ustnego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Egzamin w formie zaliczenia ustnego. Student musi odpowiedzieć na jedno problemowe pytanie wylosowane z puli pytań. Pytania będą dostarczone studentom nie później niż na dwa tygodnie przed końcem semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.