Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne i regionalne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3FIL Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne i regionalne UE
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadzający – Ekonomia sektora publicznego. Zakres posiadanej wiedzy - ogólna znajomość prawno-ekonomicznych podstaw funkcjonowania sektora publicznego w Polsce oraz związanego z nim sytemu finansów publicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów ze specyfiką zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem przez organy jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach członkowskich UE.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: 0300-MS1-3FIL

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 3, semestr 5

liczba godzin: 15 (w) 30 (konwersatoria)

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją i ćwiczenia

punkty ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 15h

• przygotowanie do wykładów : 10 h

• przygotowanie do egzaminu: 10 h

• obecność na egzaminie: 2 h

• udział w konwersatoriach: 30 h

• przygotowanie do konwersatoriów: 10 h

• przygotowanie do kolokwium: 10 h

• obecność na kolokwium: 2 h

• udział w konsultacjach: 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (2,12 ECTS)

• udział w wykładach 15h

• udział w konwersatoriach 30 h

• obecność na egzaminie i kolokwium 4 h

• udział w konsultacjach: 4 h

- o charakterze praktycznym: (4 ECTS)

• przygotowanie do wykładów - 10h

• przygotowanie do egzaminu - 30h

• przygotowanie do konwersatoriów - 30h

• przygotowanie do kolokwium - 30h

Literatura:

w zależności od cyklu

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3FIL_W01 - Student ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach międzynarodowych oraz zasadach ich działania, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji zaangażowanych w rozwój i promowanie idei samorządności terytorialnej w państwach członkowskich UE (M1_W02)

3FIL_W02 - Student zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) odnoszące się do struktur międzynarodowych (rządzące nimi prawidłowości, sposoby działania), ze szczególnym uwzględnieniem struktur powiązanych z finansami podsektora local government w państwach członkowskich UE (M1_W08).

UMIEJĘTNOŚCI

3FIL_U01 - Student posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych/społecznych o zasięgu ponad krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów dotyczących podsektora local government w UE (M1_U01).

3FIL_U02 - Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania pracy z zakresu problematyki finansów lokalnych w państwach członkowskich UE (M1_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3FIL_K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów zachodzących w sektorze finansów publicznych w świecie (M1_K01).

Metody i kryteria oceniania:

3FIL_W01 - egzamin, kolokwium

3FIL_W02 - egzamin , kolokwium

3FIL_U01 - aktywność podczas dyskusji

3FIL_U02 - prezentacja (konserwatorium)

3FIL_K01 - uczestnictwo w dyskusji na wykładach

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Prystrom
Prowadzący grup: Ewelina Mielech, Joanna Prystrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów ze specyfiką zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem przez organy jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach członkowskich UE.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: 0300-MS1-3FIL

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: ekonomia

rok 3, semestr 5

liczba godzin: 30(w) 15 (ćw)

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją, mającą doprowadzić do konkretnych wniosków i ćwiczenia

punkty ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 30h

• przygotowanie do wykładów : 10 h

• przygotowanie do egzaminu: 10 h

• obecność na egzaminie: 2 h

• udział w ćwiczeniach: 15 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

• przygotowanie do kolokwium: 10 h

• obecność na kolokwium: 2 h

• udział w konsultacjach: 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (2,12 ECTS)

• udział w wykładach 30h

• udział w ćwiczeniach 15h

• obecność na egzaminie i kolokwium 4 h

• udział w konsultacjach: 4 h

- o charakterze praktycznym: (4 ECTS)

• przygotowanie do wykładów - 10h

• przygotowanie do egzaminu - 30h

• przygotowanie do ćwiczeń - 30h

• przygotowanie do kolokwium - 30h

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

5. M. Miszczuk, System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

6. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Finanse lokalne po akcesji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

7. Samorząd terytorialny w Europie i Polsce, pod red. K. Kociubińskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

8. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), pod red. J. Marszałek-Kawy i A. Lutrzykowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

9. M. Bitner, K.S. Cichoński, Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, “Samorząd Terytorialny” Nr 1-2/2012

10. Sub-national governments in the European Union: organisation, responsibilities and finance, Dexia Editions, Paris 2008.

11. Subnational public finance in the European Union, Council of European Municipalities and Regions, Dextia Credit Local, Summer 2012.

12. Municipal Finances. A Handbook for Local Government, World Bank.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem przez organy jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach członkowskich UE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.