Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2GGS Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalizacja w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych procesów ekonomicznych o zasięgu światowym zachodzących we współczesnej gospodarce. Dokonana zostanie analiza globalizacji i jej wpływu na gospodarki narodowe.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Dziedzina: nauki społeczne,

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS: 3

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do wykładu - 13 godz.

Egzamin - 2 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 24 godz.

Udział w konsultacjach - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 38, punkty ECTS 1,52

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

J. E. Stiglitz, Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin SA, Warszawa 2009.

J. A. Scholte, Globalizacja: krytyczne wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Humanista, Sosnowiec 2006.

D. Claes, C. Knutsen, Governing the global economy, Routledge, London 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

N. Wapshott, Keynes kontra Hayek - spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013.

J. E. Stiglitz, Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2GGS_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę o globalnych strukturach gospodarczych i ich znaczeniu dla rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych M2_W01,

2GGS_W02 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat globalnych struktur gospodarczych, politycznych i społecznych, które powstają w wyniku intensyfikacji globalizacji, w tym handlu międzynarodowego M2_W02,

2GGS_W03 Student ma pogłębioną wiedzę o procesach globalizacji i regionalizacji oraz ich wpływie na zmianę struktur, znaczenia i funkcjonowania instytucji międzynarodowych M2_W08

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie opisowej w zakresie tematyki poruszanej na wykładach (w wyjątkowych przypadkach w formie ustnej).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.