Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie ekonomii w prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2ZEP Kod Erasmus / ISCED: 10.102 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie ekonomii w prawie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekonomii oraz podstaw prawa, a w szczególności podejście z perspektywy ekonomicznej do dziedzin prawa: prawa rzeczowego oraz prawa umów. Zajęcia zawierają przegląd niezbędnej wiedzy połączenia terminologii prawnej i ekonomicznej.

Pełny opis:

 1. Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia
 2. Profil studiów: Ogólnoakademicki
 3. Forma studiów: stacjonarne
 4. Kod przedmiotu: 0300-PS1-2ZEP
 5. Język przedmiotu: Język polski
 6. Rodzaj przedmiotu: M_1 – przedmioty kierunkowe
 7. Dziedzina i dyscyplina nauki:
  Dziedzina: nauki ekonomiczne, nauki prawnicze
  Dyscyplina: ekonomia, prawo
 8. Rok studiów /semestr: drugi rok / trzeci semestr
 9. Wymagania wstępne: podstawy ekonomii, prawo
 10. Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
  Wykład - ,
  Ćwiczenia - 30 godzin ćwiczeń
 11. Metoda dydaktyczna:
  elementy wykładu z wykorzystaniem technik multimedialnych
  Ćwiczenia angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy
 12. Forma zaliczenia przedmiotu:
  Wykład: -.
  Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie odpowiedzi ustnych, prac wykonywanych w grupach oraz kolokwium
 13. Punkty ECTS: 2
 14. Wskaźniki ilościowe
  Aktywność studenta:
  • Udział w ćwiczeniach – 30 godz.
  • przygotowanie do zajęć – 14 godz.
  • udział w konsultacjach – 2 godz.
  • przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 14 godz. Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
   • wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 32 godz., 1 ECTS
   • o charakterze praktycznym – 28 godz, 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa 2009.

2. Stelmach J., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Stelmach J., Soniewicka M (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

2. Buława P., Szmit K., Ekonomiczna analiza prawa, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

3. Stroiński R., Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa [w:] M. Bednarski, Wilkin J., Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2008.

4. Czapański J., Ekonomiczne podejście do przestępczości, „Edukacja Prawnicza” 2005, nr 5.

5. Mercuro N., Oppenheimer M., Samuels, W. J., Law and Economics: Alternative Economic Approaches to Legal and Regulatory Issues, Routledge, London 2015 (dostępna online)

Efekty uczenia się:

1ZEP_W01 - ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu ekonomicznej analizy prawa - P1_W01

1ZEP_W02 - zna terminologię oraz podstawowe zasady ekonomicznej analizy prawa, a także posiada wiedzę o podstawowych kategoriach ekonomicznych i mechanizmie funkcjonowania gospodarki rynkowej - P1_W04

1ZEP_U01 - potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych wskazując ich ekonomiczne skutki oraz określając bodźce jakie tworzą dla postępowania podmiotów rynkowych - P1_U01

1ZEP_U02 - potrafi przewidywać konkretne procesy i zjawiska ekonomiczne zachodzące pod wpływem określenia danego ustawodawstwa - P1_U04

1ZEP_U03 - uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo analizuje jego gospodarcze konsekwencje i rozumie je P1_U08

1ZEP_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu zastosowania ekonomii w prawie i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne tworzenia prawa P1_K01

1ZEP_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy ekonomiczno-prawne związane z wykonywaniem zawodu P1_K04

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na ocenę na podstawie odpowiedzi ustnych, prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć lub w domu oraz wyniki uzyskane z kolokwium zaliczeniowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.