Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość jednostek sektora publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3URSP Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość jednostek sektora publicznego
Jednostka: Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora publicznego i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Studenci będą mieli możliwość poznać specyfikę rachunkowości budżetowej w porównaniu do rachunkowości podmiotów gospodarczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie reguł funkcjonowania rachunkowości finansowej w sektorze publicznym.

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (JSFP)

- zapoznanie z merytorycznymi i prawnymi zasadami rachunkowości budżetowej

- omówienie zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (JSFP)

- przedstawienie wybranych problemów rachunkowości budżetowej

- wyjaśnienie roli zasady kasowej i memoriałowej przy ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w organach budżetu, jednostkach budżetowych i pozostałych jednostkach.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki ekonomiczne, Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr III rok/semest r6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład: 15, ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujące studentów do pracy grupowej. Samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) 45 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 24 godz.

konsultacje 4 godz.

przygotowanie do kolokwium, 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia 10 godz.

egzamin 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin 51 Punkty ECTS 2,04

o charakterze praktycznym Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

w zależności od cyklu

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 posiada podstawową teoretyczną wiedzę o ekonomicznych zasadach funkcjonowania państwa oraz teoretycznych podstawach kształtowania polityki gospodarczej i społecznej

KA6_WG8 posiada podstawową wiedzę teoretyczną o najważniejszych metodach i narzędziach gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych ekonomicznych oraz o metodach badawczych stosowanych w nauce ekonomii i finansów

KA6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych

KA6_UW7 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

KA6_UU1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach - rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe) (20%), aktywność (10%) kolokwia (70%),

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.