Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPF-1SFEA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Studia Podyplomowe FIRP-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie słuchaczy z problematyką zasad i przepisów prawnych regulujących sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzania sprawozdań finansowych – od strony teoretycznej i praktycznej oraz analizowania danych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Pełny opis:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe. - podstawa prawna sporządzania sprawozdań finansowych,

- cele, użytkownicy, zasady sporządzania, cechy jakościowe sprawozdań finansowych,

- elementy sprawozdań finansowych,

- harmonogram prac nad sprawozdaniem finansowym,

- badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.

2. Bilans.

- układ bilansu zgodnie z UoR,

- zasady sporządzania,

- wycena aktywów i pasywów.

3. Rachunek zysków i strat.

- zasady sporządzania rachunku zysków i strat,

- wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat,

- wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

4. Informacja dodatkowa.

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- dodatkowe informacje i objaśnienia

– zakres tematyczny i zasady sporządzania.

5. Rachunek przepływów pieniężnych.

- definicja środków pieniężnych na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych,

- metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

6. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

- układ zestawienia zmian w kapitale własnym,

- zasady sporządzania.

7. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej.

8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa.

- analiza wstępna sprawozdania finansowego

- analiza wskaźnikowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Walińska, Rachunkowość: rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ABC a Wolters Kluwer Businnes, Warszawa 2012.

2. J. Siewerska, Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości, ODiDK, Gdańsk 2010.

3. W. Gabrusewicz, M. Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa: jednostkowe i skonsolidowane , PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Gabrusewicz, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Wyższa Szkoła Handlu i rachunkowości, Poznań 2009.

2. A. Skoczylas (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, KwP, Warszawa 2009.

3. Zamknięcie roku – Rachunkowość, Rachunkowość sp. z o.o., Warszawa.

4. A. Sokół, M. Brojak-Trzaskowska, A. O. Surmacz, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza

1. ma wiedzę na temat pojęć ekonomicznych i prawnych SP_W01

2. ma wiedzę na temat kategorii ekonomicznych w ujęciu prawa bilansowego SP_W02

3. posiada wiedzę na temat założeń sprawozdawczości oraz narzędzi oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. SP_W10

Umiejętności

1. posiada umiejętność stosowania zasad rachunkowości w oparciu o przepisy prawa bilansowego SP_U01

2 potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe w oparciu o dane ewidencyjne SP_U04

3. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów SP_U09

4. Potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów prawa oraz łączy wiedzę ekonomiczną z wiedzą prawną SP_U10

Kompetencje społeczne

1. rozumie zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bilansowego oraz prawa podatkowego SP_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne weryfikujące założone efekty kształcenia składający się z dwóch części – testu jednokrotnego wyboru oraz przykładów praktycznych. zadań. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 60% łącznej ilości punktów uzyskanych z przedstawionych form.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.