Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budżet zadaniowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1BZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Budżet zadaniowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poprawa efektywności pracy specjalisty ds. rachunkowości w JSP i audytora wewnętrznego poprzez podniesienie kompetencji w zakresie konstruowania poszczególnych elementów budżetu zadaniowego, metodyki wykonania oraz sprawozdawczości wynikającej ze standardów MF.

Pełny opis:

BLOK I Zasady opracowania i planowania budżetu;

Przegląd regulacji prawnych dotyczących budżetu zadaniowego:

a) definicja „układu zadaniowego”,

b) zakres planowania zadaniowego – jednostki objęte obowiązkiem sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym,

c) systematyka dokumentów planistycznych.

Standard formułowania celów - warsztaty:

a) prezentacja przyjętej koncepcji, komunikaty MF,

b) macierz ewaluacji celów – koncepcja teoretyczna i merytoryczna,

c) przykłady celów spełniających zasady przyjęte w standardzie,

d) przykłady celów nie spełniających zasad przyjętych w standardzie.

BLOK II Rodzaje mierników;

Zasady definiowania mierników - warsztaty:

a) pożądane rodzaje mierników na poziomie zadań i podzadań,

b) powiązanie mierników z celami,

c) przykłady mierników poprawnych i niepoprawnych.

BLOK III Monitorowanie i ewaluacja zadań budżetu;

Metody i techniki monitoringu – system sprawozdawczości BZ

Metody i techniki ewaluacji

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny – warsztaty:

a) definicja kontroli zarządczej,

b) zakres kontroli zarządczej,

c) analiza ryzyk i wrażliwości pod potrzeby kontroli zarządczej,

d) powiązanie kontroli zarządczej z budżetowaniem zadaniowym.

Literatura:

1. Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, praca zbiorowa pod red. B. Wożniak, M. Postuły, Szkoła Główna Handlowa, CeDeWu, 2012r.;

2. Budżet zadaniowy w administracji publicznej, praca zbiorowa pod red. M. Postuły i P. Perczyńskiego, Ministerstwo Finansów 2008r.;

3. Budżet zadaniowy w Polsce. reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, praca zbiorowa pod red. T. Lubińskiej, Diffin, Warszawa 2007;

4. Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, praca zbiorowa pod red. T. Lubińskiej, Diffin, Warszawa 2009;

5. Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, David Osborne, Ted Gaebler, Media Rodzina 2005;

6. Performance budgeting in OECD countries, red. T. Curristine OECD, Paris 2007;

7. Performance Budgeting. Linking funding to results, red. M. Robinson, IMF, New York: Palgrave 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów publicznych, administracji publicznej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, audytu wewnętrznego i audytów specjalistycznych oraz kontroli w sektorze publicznym (administracji publicznej)

2. Posiada wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania kontroli w administracji publicznej oraz konstruowania budżetu zadaniowego

Umiejętności

1. Potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe w oparciu o dane ewidencyjne

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

4. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, obserwacja w trakcie zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.