Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1KAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Kontrola w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia jest przygotowanie kadry eksperckiej w zakresie kontroli administracji publicznej.

Pełny opis:

1. Pojecie, istota oraz geneza kontroli

2. Kontrola a nadzór

3. Rodzaje i kryteria kontroli

4. System kontroli administracji publicznej:

4.1 Kontrola zewnętrzna nad administracją

4.2 Kontrola wewnątrzadministracyjna

4.3 Kontrola wewnętrzna w jednostkach organizacyjnych administracji

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 z późn. zm.

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Dz. U. z 2016 r., poz. 1510.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092

J Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów publicznych, administracji publicznej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, audytu wewnętrznego i audytów specjalistycznych oraz kontroli w sektorze publicznym (administracji publicznej). Ponadto zna zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym ich formy organizacyjno-prawne.

2. Zna definicję, terminologię i podejścia do prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości i sprawozdawczości oraz kontroli zarządczej

3. Posiada wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania kontroli w administracji publicznej oraz konstruowania budżetu zadaniowego

Umiejętności

1. Potrafi kierować komórką audytu wewnętrznego lub jednostką do spraw finansów i kontroli

2. Identyfikuje potrzeby jednostki w zakresie audytu, kontroli i rachunkowości

3. Potrafi zaproponować poprawę systemu zarządzania

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł danych i metod ich przetwarzania

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

4. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

5. Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy

6. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

7. Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz
Prowadzący grup: Adrian Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.