Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena jakości audytu wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1OJA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Ocena jakości audytu wewnętrznego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zrozumienie problematyki oceny jakości audytu wewnętrznego na podstawie standardów IIA

Pełny opis:

 Standardy audytu wewnętrznego IIA.

o IPPF framework

o Zmiany

 Program Zapewnienia i Poprawy Jakości. Cel i zakres

 Efektywność audytu wewnętrznego.

o Obszary oceny

o Sposób oceny

 Ocena audytu wewnętrznego w oparciu o standardy IIA

o Koncepcja – Quality Assurance Manual (narzędzie IIA)

o Przykładowe obszary problemowe

 Ocena zasobów ludzkich audytu wewnętrznego – studium przypadku

Literatura:

Literatura podstawowa

 Standardy IIA

 Quality Assurance Manual (narzędzie IIA)

 Wyciąg z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczący kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

 Komunikat Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowym Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 5, poz. 23)

 Wytyczne w zakresie programu zapewnienia i poprawy jakości -opracowanie Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl/ Działalność/ Finanse publiczne/ Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny/ Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym).

 Wytycznych do samooceny audytu wewnętrznego - opracowanie Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl/ Działalność/ Finanse publiczne/ Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny/ Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym)

 Program zapewnienia i poprawy jakości – przykład dobrej praktyki – opracowanie dostępne na stronie internetowej MF(www.mofnet.gov.pl/ Działalność/ Finanse publiczne/ Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny/ Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym)

Literatura dodatkowa

 Model IA – CM w sektorze publicznym. Zarys Modelu - opracowanie Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl/ Działalność/ Finanse publiczne/ Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny/ Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym)

 Szczegółowe kryteria oceny - opracowanie Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl/ Działalność/ Finanse publiczne/ Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny/ Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym)

 Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych – raport za rok 2011 oraz raport za rok 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna definicje, terminologię i podejścia do prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości i sprawozdawczości oraz kontroli zarządczej

2. Posiada pogłębioną wiedzę o organizacji komórki audytu wewnętrznego, metodyce jego przeprowadzania oraz ocenie jego jakości

Umiejętności

1. Potrafi kierować komórką audytu wewnętrznego lub jednostką do spraw finansów i kontroli

2. Identyfikuje potrzeby jednostki w zakresie audytu, kontroli i rachunkowości

3. Rozpoznaje wartość audytu wewnętrznego

4. Potrafi zaproponować poprawę systemu zarządzania i kontroli

5. Posiada umiejętność określenia i realizacji zadań audytowych

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii i prawa, szczególnie w zakresie realizacji zadań audytowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

4. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

5. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

6. Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy

7. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

8. Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny aktywności słuchaczy w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz
Prowadzący grup: Mirosław Stasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.