Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy informacyjne w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-1PIZ Kod Erasmus / ISCED: 11.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy informacyjne w zarządzaniu
Jednostka: Zakład Informatyki
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wprowadzenie do problematyki procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Podjęto się próby klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji. Omówiono zagadnienia związane z komunikacją społeczną i jej rolą w procesach informacyjnych oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, której zastosowanie ukazano zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Skoncentrowano się również na funkcjonowaniu procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej oraz omówiono systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_4 Przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Zarządzanie

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin (e-learning), Ćwiczenia 30 godzin (w tym e-learning).

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi angażujący studentów do zadawania pytań

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja i rozwiązywanie zadań związanych z różnymi etapami przebiegu informacji.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach i ich zaliczeniu 15 godzin (w tym e- learning)

- udział w ćwiczeniach i ich zaliczeniu 30 godzin (w tym e-learning)

- przygotowanie do ćwiczeń i ich zaliczenia 20 godzin.

- realizacja zadań projektowych 5 godzin.

- studiowanie literatury 10 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 16 godzin

- udział w konsultacjach 4 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 49, Punkty ECTS 1,96

- o charakterze praktycznym - Liczba godzin 15, Punkty ECTS 0,6

Literatura:

Podstawowa:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

2. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kiełtyka L., Mulimedia w biznesie, Kantor Wydawniczy Zamykacze, Zamykacze 2003.

Uzupełniająca:

1. Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

2. Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

3. Brocke J. Vom, Rosemann M., Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems (International Handbooks on Information Systems), Springer, 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1PIZ_W01 zna podstawowe narzędzia pakietu MS Office do przetwarzania informacji na potrzeby przebiegu zjawisk gospodarczych Z1_W07

1PIZ _W02 Student ma wiedzę pogłębioną dotyczącą klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji przydatnych do pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności organizacji. Z1_W09

UMIEJĘTNOŚCI

1PIZ_U01 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przygotować prace, prezentacje multimedialne, domowe na zadany temat umiejętnie wyszukując przy tym m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do przygotowywania prac związanych z problematyką procesów, które zachodzą w organizacji i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Z1_U07

1PIZ_U02 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przygotować wypowiedź ustną na zadany temat weryfikując przy tym m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do przygotowywania prac związanych z problematyką procesów, które zachodzą w organizacji i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Z1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1PIZ _K01 Potrafi pracować w grupie przy opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne w różnych dziedzinach gospodarki zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Z1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu – test pisemny.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), wykonanie pracy projektowej (e-learning) oraz na podstawie aktywności na zajęciach.

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do problematyki procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i są obsługiwane przez system informacyjny zarządzania. Podjęto się próby klasyfikacji procesów informacyjnych i ich podstawowych charakterystyk obejmujących takie elementy procesu, jak: fazy przebiegu procesu informacyjnego, źródła i metody pozyskiwania informacji. Omówiono zagadnienia związane z komunikacją społeczną i jej rolą w procesach informacyjnych oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, której zastosowanie ukazano zgodnie z takimi fazami przebiegu procesów informacyjnych, jak: gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie, a także udostępnianie i dystrybucja informacji. Skoncentrowano się również na funkcjonowaniu procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej oraz omówiono systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_4 Przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Zarządzanie

Rok studiów/semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin (e-learning), Ćwiczenia 30 godzin (w tym e-learning).

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi angażujący studentów do zadawania pytań

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja i rozwiązywanie zadań związanych z różnymi etapami przebiegu informacji.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach i ich zaliczeniu 15 godzin (w tym e- learning)

- udział w ćwiczeniach i ich zaliczeniu 30 godzin (w tym e-learning)

- przygotowanie do ćwiczeń i ich zaliczenia 20 godzin.

- realizacja zadań projektowych 5 godzin.

- studiowanie literatury 10 godzin.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 16 godzin

- udział w konsultacjach 4 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 49, Punkty ECTS 1,96

- o charakterze praktycznym - Liczba godzin 15, Punkty ECTS 0,6

Literatura:

Podstawowa:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

2. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kiełtyka L., Mulimedia w biznesie, Kantor Wydawniczy Zamykacze, Zamykacze 2003.

Uzupełniająca:

1. Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

2. Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

3. Brocke J. Vom, Rosemann M., Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems (International Handbooks on Information Systems), Springer, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.