Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Handel zagraniczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2SHZA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Handel zagraniczny
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z handlem zagranicznym, tj.: zależności między handlem międzynarodowym i handlem zagranicznym, roli handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju; narzędzi polityki handlowej krajów, znaczenia handlu zagranicznego w procesie przywracania równowagi bilansu płatniczego, wpływu międzynarodowej integracji gospodarczej na rozwój handlu zagranicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Moduł: M_5

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/ semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr IV

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do dyskusji w trakcie wykładu

Ćwiczenia: angażowanie studentów do udziału w dyskusji, prace grupowe, analiza danych statystycznych, rozwiązywanie zadań.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: Egzamin końcowy w formie testu, do którego dopuszczeni będą studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i kolokwium.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 godz.

egzamin: 2 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 10 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium: 20 godz.

udział w konsultacjach: 3 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godz. 50 punkty ECTS 2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 12 punkty ECTS: 0,48

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. „Handel Zagraniczny. Organizacja i technika”, red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2017

2. Stępień B., „Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków”, PWE, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Budnikowski A., „Ekonomia międzynarodowa”, PWE, Warszawa 2017

2. „Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej”, pod red. R. Orłowskiej i K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012

3. Misala J., „Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa”, Warszawa 2005

4. Grabowiecki J., „Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej”, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2012

Efekty uczenia się:

2SHZA_W01. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą norm, reguł i zależności między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej w sferze handlu zagranicznego (Z1_W04)

2SHZA_W02. Student posiada wiedzę z zakresu relacji ekonomicznych między uczestnikami handlu zagranicznego i międzynarodowego oraz rządzących nimi prawidłowości (Z1_W05)

2SHZA_U01. Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zależności między uczestnikami systemu handlu zagranicznego (Z1_U06)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do dyskusji w trakcie wykładu

Ćwiczenia: angażowanie studentów do udziału w dyskusji, prace grupowe, analiza danych statystycznych, rozwiązywanie zadań.

Kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin końcowy w formie testu, do którego dopuszczeni będą studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Mariusz Dąbrowski, Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piekutowska
Prowadzący grup: Mariusz Dąbrowski, Marta Maksimczuk, Agnieszka Piekutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.