Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2XRPR Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek pracy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu prowadzona jest dydaktyka w zakresie funkcjonowania rynku pracy- w tym jego instytucji i uczestników.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kwestiami funkcjonowania rynku pracy. Poruszone zostaną kwestie zarówno popytowe, jak i podażowe rynku pracy. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką tego rynku z 2 punktów widzenia: studentów, jako przyszłych poszukujących pracy oraz pracodawców - ich obowiązków i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako poszukujących pracowników.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 5, przedmiot specjalnościowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr: II-gi rok/semestr 4-ty

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, elementy dyskusji

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 30h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 18h (w tym możliwe przygotowanie referatu: 8h)

Udział w konsultacjach: 2h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 32h- 1,28 pkt. ECTS;

nakład czasu pracy o charakterze praktycznym: liczba godzin: 2, punkty ECTS: 0,08.

Metody dydaktyczne: - wykład informacyjny (jak też konwersatoryjny) prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy, - komentarz aktualnych wydarzeń, - analiza dokumentów, studia przypadków, prezentacje opracowanych problemów badawczych.

Literatura:

1) J. M. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa 2013.

2) K. Wach, Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

3) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

4) M. Proniewski, P. Piątkowski, A. Niedźwiecki, The Principle of Equal Chances Versus The Concepts of Labor Market, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 2017, nr 5(89).

Efekty uczenia się:

2XRPR_W1: Student posiada wiedzę o rodzajach relacji wynikających z funkcjonowania na krajowym i międzynarodowym rynku pracy

(Z1_W04)

2XRPR_W2: Student ma wiedzę na temat wynikających ze stosunków pracodawca- pracownik relacji społecznych w przedsiębiorstwie

oraz zasad funkcjonowania na rynku pracy (Z1_W05)

2XRPR_W3: Student ma wiedzę o normach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) i instytucjach związanych z rynkiem pracy oraz

sytuacji na rynku pracy (Z1_W08)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pisemnego zaliczenia (możliwe zaliczenie ustne)- standardowa skala ocen.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bocian, Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.