Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3HIG Kod Erasmus / ISCED: 08.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Katedra Historii i Teorii Pieniądza
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.humanizujące
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia z przedmiotu Historia Gospodarcza, poprzez analizę ewolucji ustrojów społeczno - gospodarczych na przestrzeni dziejów, mają zapoznać studenta z prawidłowościami rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych.


Wiedza z zakresu historii gospodarczej pozwoli na zrozumienie procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na danym terytorium. Wobec przedmiotu badań jakim jest gospodarka, w nauczaniu Historii gospodarczej, powinno się zwrócić szczególną uwagę na poprawne posługiwanie się podstawowym zestawem pojęć ekonomicznych, co przyczyni się do pełniejszego zrozumienia problematyki poruszanej na innych zajęciach objętych programem Wyższych Studiów Ekonomicznych. Historia gospodarcza pozwala na badanie procesów gospodarczych na konkretnym materiale źródłowym i tym samym uzupełnia teorię ekonomii.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje rozwój stosunków ekonomicznych w okresie od średniowiecza do XX wieku. Wiele miejsca poświęca się zagadnieniom dotyczącym rozwoju gospodarczego Polski.

Zajęcia z przedmiotu „Historia gospodarcza”, poprzez analizę ewolucji systemów ekonomicznych (w okresie od średniowiecza do czasów obecnych) mają zapoznać studenta z prawidłowościami rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Forma studiów: stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu: ogólnoekonomiczny; moduł 3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne; ekonomia

Rok studiów /semestr: III rok/semestr 6;

Wymagania wstępne: warunkiem przystąpienia do zajęć i zrozumienia treści przedmiotu jest posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu historii powszechnej i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (wykłady); zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny przygotowany w oparciu o dostępna literaturę naukową, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz prowadzony w formie e-zajęć, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godz.

- studia literatury: 41 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 50 godz.

- udział w egzaminie: 2 godz.

- udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 (1,36 ECTS);

- o charakterze praktycznym 91 (3,64 ECTS);

Literatura:

Podstawowa:

Kaliński J., Przygodzka R., Zalesko M., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

Kaliński J., Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w. PWE, Warszawa 2008.

Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2007.

Uzupełniająca:

Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1985.

Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1977.

Jezierski A., Leszczyńska C.: Historia gospodarcza Polski. Wyd. Key Text, Warszawa 2010.

Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

HIG_W01 Student posiada podstawową wiedzę na temat rodzajów systemów społeczno-gospodarczych oraz ich historycznej ewolucji (Z1_W02)

HIG_W02 Student ma podstawową wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania i rozwoju instytucji i organizacji społecznych i gospodarczych w wybranych krajach (Z1_W03, Z1_W10)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: wykłady: egzamin końcowy pisemny, poprawkowy ustny (wymagana ponad 50% poprawnych odpowiedzi).

W przypadku pojawienia się sytuacji uniemożliwiającej realizację normalnych spotkań, prowadząca dopuszcza możliwość wystawienia ocen na podstawie dotychczasowej aktywności studenta lub wykonania dodatkowej pracy projektowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.