Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3SZFP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- Zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa

- Zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa

- Poznanie metod i narzędzi stosowanych w finansach przedsiębiorstwa

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł II Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: Nauki o zarządzaniu

Dyscyplina: Zarządzanie

Rok studiów /semestr III Rok/ semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów, wykorzystanie metody przypadków, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 6

Studiowanie literatury 8

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie się do zaliczenia 10

Zaliczenie 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Szczęsny (red.), Finanse firmy, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012.

2. M. Bojańczyk, Finanse przedsiębiorstwa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

4. E. Brigham, Financial management : theory and practice, Mason, Ohio : South-Wester Cengage Learning, 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3RFPR _W01 Ma ogólną wiedzę na temat zakładania i funkcjonowania jednostek gospodarczych Z1_W01

3RFPR _W02 Zna typowe metody i narzędzia pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności gospodarczej E1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

2ZFP _U01 Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa Z1_U01

2ZFP _U02 Rozumie i analizuje dane zawarte w sprawozdaniach finansowych Z1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3RFPR _K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się P1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna, rozwiązywanie przykładów praktycznych w grupach (case study), kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Wiśniewska-Kuźma
Prowadzący grup: Magda Wiśniewska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.