Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3XSD2 Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium dyplomowe cz. 1 0300-ZS1-3XSD1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej;

- utrwalenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowiania wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków;

- utrwalenie umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy badawczej;

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej.

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł : seminaria.

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr rok III/sem.VI

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) zaliczenie Seminarium cz.1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS 6 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne 30

Przygotowanie się do zajęć 30

Studiowanie literatury 40

Udział w konsultacjach 4

Pisanie pracy 76

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 180 godz. Liczba punktów ECTS

6 ECTS

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 1,13

o charakterze praktycznym 65 2,17

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. 1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

3XSD2_W01 Posiada pogłębioną wiedzę z problematyki z której przygotowuje pracę licencjacką (Z1_W01)

3XSD2_W02 Zna podstawy metodologii badań oraz konstrukcji pracy licencjackiej oraz w sposób pogłębiony rozumie metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy (Z1_W07, Z1_W08)

3XSD2_W03 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej (Z1_W 11)

3XSD2_U01 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy licencjackiej (Z1_U02, Z1_U06)

3XSD2_U02 Posiada umiejętność pisania tekstu naukowego i publicznego prezentowania wyników badań z wykorzystaniem technik multimedialnych (Z1_U07)

3XSD2_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów badawczych związanych z realizowaną pracą licencjacką (Z1_K03, Z1_K06)

3XSD2_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę (Z1_K01, Z1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium cz.2:

złożenie i zaakceptowanie przez promotora całej pracy licencjackiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.