Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-1MAK Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Katedra Ekonomii Politycznej
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu makroekonomia jest prezentacja podstawowych pojęć i praw ekonomicznych z perspektywy ogólnogospodarczej i roli państwa w gospodarce. Zakładanym efektem zajęć jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia i posługiwania się podstawowymi kategoriami makroekonomicznymi, opisu i interpretacji zjawisk makroekonomicznych i ich wpływu na zarządzanie organizacjami.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu gospodarka krajowa. Prezentowane są współzależności między podstawowymi agregatami: dochód narodowy a produktywność czynników wytwórczych, wydatki na konsumpcję i oszczędności a efekty mnożnikowe w gospodarce, dochody i wydatki budżetu państwa a stan równowagi gospodarczej. Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku pracy. Określane są również warunki sprawności instrumentów pełniejszego wykorzystania innych dyspozycyjnych zasobów czynników wytwórczych.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: MODUŁ 1 Przedmiot ogólny, obowiązkowy,

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: ekonomia

rok 1, semestr 1

wymagania wstępne: mikroekonomia

liczba godzin: 15 (w) 30 (ćw)

metody dydaktyczne: wykład tradycyjny połączony z dyskusją i ćwiczenia angażujące studentów do prac grupowych, dyskusji oraz rozwiązywania problemów i zadań zadawanych przez nauczyciela.

punkty ECTS: 5

bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 15 h

• przygotowanie do egzaminu: 30 h

• obecność na egzaminie: 2 h

• udział w konsultacjach: 8 h

• udział w ćwiczeniach: 30 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

• przygotowanie do kolokwium: 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (2,2 ECTS)

- o charakterze praktycznym: (1,6 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Begg D., G. Vernasca, Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Stiglitz Joseph E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

MAK2_W02 - student ma rozszerzoną wiedzę na temat systemów gospodarczych - ZS2_W02

MAK2_W08 - student ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, które są skutkiem aktualnej sytuacji - ZS2_W08

MAK2_U01 - student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze i relacje między nimi w odniesieniu do obszaru makroekonomii - ZS2_U01

MAK2_U07 - student wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów - ZS2_U07

MAK2_K01 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności , rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się ze względu na dynamikę procesów społeczno-gospodarczych - SZ2_K01

MAK2_K06 - student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić posiadaną wiedzę makroekonomiczną - ZS2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: kolokwium pisemne oraz aktywność na zajęciach.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.