Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia przywództwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2PPPR Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia przywództwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu psychologia przywództwa jest przekazanie studentom wiedzy związanej z kształtowaniem kompetencji przywództwa. Studenci poznają umiejętności związane ze sprawowaniem roli lidera. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności przewodzenia we współczesnym środowisku biznesowym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy; Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz..

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, dyskusje problemowy, praca pisemna

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, praca pisemna

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 30 godz.

- studiowanie literatury 40 godz.

- praca zaliczeniowa 25 godz.

- udział w konsultacjach 5 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 35 punkty ECTS 1,4

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 10 punkty ECTS 0,8

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.R. E. Kaplan, R. Kaiser, Wszechstronny lider, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

2.J. M.Kouzes, B. Z. Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

3. W.Haman, J.Gut, Psychologia szefa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.A.Drzewiecki, D. Chełmiński, E. Kubica, Dobre przywództwo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPPR_W01 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych na lini lider-współpracownicy istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych Z2_W04

2PPPR_W02 ma rozszerzoną wiedzę o liderze jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania Z2_W05

2PPPR_W03 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania Z2_W07

UMIEJĘTNOŚCI

2PPPR_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie przywództwa Z2_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPPR_K01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy Z2_K02

2PPPR_K02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu Z2_K03

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu,

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Pisemny esej związany z postawami przywódczymi, źródłem postaw przywódczych i kluczowych kompetencji w tym zakresie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.