Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA Gramatyka praktyczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2PGR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA Gramatyka praktyczna 2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student ukończył kurs z Gramatyki Praktycznej na 1. roku studiów

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Słownictwo

Gramatyka praktyczna

Fonetyka praktyczna

Umiejętności łączone

Pisanie akademickie

Konwersacja

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta w zakresie leksyki, wymowy, gramatyki i komunikacji, przygotowując go jednocześnie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego oraz umożliwiając mu swobodną partycypację w programie studiów.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy(M_1) Rok studiów /semester rok II, III i IVsemestr

Wymagania wstępne : zaliczenie PNJA 1

Punkty ECTS : 20

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 285 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

285 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).

285x1h= 285h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).5 x 1h=5h

Prace domowe. 10h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim. 7h +3h 10h

Razem:595h (odpowiada 20 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

285 + 5+3h = 293h odpowiada 11 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

285 + 7 = 292 h odpowiada 11, 6 pkt. ECTS

Powyższy opis dotyczy całości Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (bez podziału na poszczególne przedmioty).

Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, konsultacje

Literatura:

B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, Oxford, 1990

H. Gethin, Grammar in Context, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1992

S.Chalker, A Student’s Englih Grammar Book, Longman, 1996

R. Quirk, S. Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1997

M. Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford, 1991

L.G. Alexander, Longman English Grammar, Longman, New York, 1989

F. V. Bywater, A Proficiency Course in English Grammar, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1990

R.Macpherson, English for Writers and Translators, PWN, Warszawa, 1996

Thomson & Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press, Oxford, 2009

J. Steer, K. Carlisi, The Advanced Grammar Book, Heinle & Heinle Publishers, Illinois, 1991

A. Capel, W. Shark, Objective Proficiency, Cambrigde, 2003.

Efekty uczenia się:

EK - wiedza:

K_W09, K_W10, K_W13, K_W04, K_W02

EK – umiejętności:

K_U09, K_U08, K_U01, K_U06, K_U02, K_U11, K_U13

EK – kompetencjEK – kompetencje

EK – kompetencje

K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę; ocena po 1. i 2. semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziok-Łazarecka
Prowadzący grup: Anna Dziok-Łazarecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

jak w sylabusie ogólnym

Pełny opis:

Semestr

1. Zdania współrzędnie złożone - (4 godz.)

 Struktura zdania współrzędnie złożonego

 Użycie spójników

 Koordynacja zdań podrzędnych i mniejszych elementów zdaniu

 Ograniczenia koordynacji; przykłady błędów

Idiomatyczne wyrażenia zawierające przykłady koordynacji

 Intensyfikacja znaczenia / gradacja

2. Zdania podrzędnie złożone:

 Formy czasowników (powtórzenie);formy osobowe / bezosobowe, zdania podrzędne bezczasownikowe/ łączniki zdań podrzędnych – (2 godz.)

 Składniowe i semantyczne funkcje zdań podrzędnie złożonych: zdania rzeczownikowe (That-, Wh-, Yes-no, To-infinitive, -ing clauses, etc.); zdania przysłówkowe (typy: time, place, concession, purpose, result, comparison, etc.); zdania porównawcze– (8 godz.)

 Test (1 godz.)

3. Użycie trybu łączącego (the „subjuncive”) i inne zastosowania czasownika “should” – putative “should”) – (2 godz.)

4. Apozycja w zdaniu - (2 godz.)- różnice pomiędzy zdaniami apozycyjnymi a innymi rodzajami zdań podrzędnych

5. Zdania podrzędne względne (defining, non-defining) – użycie zaimków względnych (4 godz.)

6. Komplementacja czasownika – wzory czasownikowe - (7 godz.) – użycie zdań podrzędnych, imiesłowów i form bezokolicznikowych (that-clause, -ing participle clause, -ed-participle, to-infinitive clause, bare infinitive clause)

2. semestr:

1. Komplementacja czasownika –kontynuacja – (3 godz.)- powtórzenie materiału / test

2. Zdania warunkowe- (6 godz.)

• Czasy gramatyczne w zdaniach warunkowych i odniesienie do czasu rzeczywistego

• Typy zdań warunkowych: 0, 1 , 2 3, tryb mieszany

• Emfatyczne użycie czasowników "will/ would" ,"should" w zdaniach warunkowych

• Inwersja w zdaniach warunkowych

• Zdania warunkowe w strukturze mowy zależnej

3. Mowa zależna - (8 godz.)

• Szyk zdań oznajmujących i pytających

• Następstwo czasów i inne zmiany

• Użycie trybu łączącego w mowie zależnej (wish, would rather/sooner, it is time)

• Czasowniki modalne

• Konstrukcje bezokolicznikowe

• Czasowniki wprowadzające mowę zależną / zdania wielokrotnie złożone; zwroty emfatyczne; “question tags”

4. Strona bierna - (6 godz.)

• Forma strony biernej I jej użycie w języku angielskim

• Podmiot a dopełnienie; użycie “agenta”

• Czasowniki złożone w stronie biernej (“phrasal and prepositional verbs”)

• Transformacje ze strony czynnej na bierną I odwrotnie

• Konstrukcje bezokolicznikowe (It is considered..., He was believed..., He is supposed...)

• "have" / "get" sprawcze

5. Inwersja - (3 godz.)

• Inwersja gramatyczna

• Inwersja stylistyczna

• Przysłówki i wyrażenia przysłówkowe o negatywnym lub ograniczającym znaczeniu

6. Ćwiczenia powtórzeniowe - przymiotniki, przysłówki rzeczowniki - (4 godz.)

Literatura:

B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, Oxford, 1990

H. Gethin, Grammar in Context, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1992

S.Chalker, A Student’s Englih Grammar Book, Longman, 1996

R. Quirk, S. Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1997

M. Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford, 1991

L.G. Alexander, Longman English Grammar, Longman, New York, 1989

F. V. Bywater, A Proficiency Course in English Grammar, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1990

R.Macpherson, English for Writers and Translators, PWN, Warszawa, 1996

Thomson & Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press, Oxford, 2009

J. Steer, K. Carlisi, The Advanced Grammar Book, Heinle & Heinle Publishers, Illinois, 1991

A. Capel, W. Shark, Objective Proficiency, Cambrigde, 2003.

Uwagi:

Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Podstawą OCENY NA ZALICZENIE jest liczba punktów z obowiązkowych i punktowanych zadań: testów i zadań pisemnych. Suma punktów powyżej 60% z wszystkich ocenianych testów kwalifikuje studenta do otrzymania zaliczenia dając mu odpowiednio: 60%-74% - 3 / 75% - 82% - 4 / 83% - 100% - 5.

Studenci muszą zaliczyć na min. 60% każdy z testów. Mają możliwość poprawy testu jeden raz w wyznaczonym terminie.

Obecność na zajęciach – student ma prawo opuścić dwa zajęcia w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.