Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3SEMD12 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 3 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 19.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Skrócony opis:

Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania

problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z Promotorem w

celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta napisania i obrony pracy

licencjackiej.

Pełny opis:

Profil studi6w - ogdlnoakademicki

Forma studi6w - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiqzkowy (M_14)

Dziedzina i dyscyplina nalki - filologia angielska, językoznawsrwo ogólne

Rok studi6w/semestr - III rok, semestr V i VI

Wymagania wstgpne - Zaliczony drugi rok studiów

Liczba godzin zajg6 dydaktycznych: 2x30h=60h ćwiczenia

Metody dydaktyczne - Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat dotyczący postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej

bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej

Punkty ECTS 19

Bilans nakładu pracy studenta, liczba godzin Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla

studentów 2x30h+ 25h = 85; Przygotowanie referatu - 35h; Kwerenda biblioteczna - 50h; Samodzielne powtarzanie materiału z

przedmiotów z wybranej specjalizacji - 60h; Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego - 90h; Przeprowadzenie badania

eksperymentalnego: analiza definicji, ankiety, itd. 30h; Pisanie pracy - 80h; Kontakt mailowy z nauczycielem -20h; Redagowanie pracy,

poprawki, korekty itd. - 50h. Razem: 500 (odpowiada 19 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilosciowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 105h (4 pkt

ECTS); Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat) i przygotowaniem pracy dyplomowej – zajęcia o charakterze

praktycznym - 500h (19 pkt ECTS)

Literatura:

Zestaw źródeł krytycznych i literatury przedmiotu zależeć będzie od zainteresowań i potrzeb seminarzystów.

Przygotowanie pracy dyplomowej

Efekty uczenia się:

1. Student zna metodologię badań – ilościową i jakościową K_W03, K_W08, K_U04

2. Student posiada wiedzę dotyczącą krytycznych publikacji z zakresu tematyki pracy dyplomowej K_W01, K_W04, K_W05, K_W06,

K_W08, K_U07

3. Student samodzielnie zdobywa wiedzę wykorzystując różne źródła. K_U01, K_U03

4. Student rozwija umiejętności poszukiwań badawczych. K_U01, K_U03

5. Student opanowuje umiejętność konstruowania instrument ów badawczych. K_U02

6. Student rozwija umiejętność pisania pracy naukowej. K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

7. Student uczestniczy w dyskusji prezentując własne stanowisko. K_K03, K_K04, K_K07,

Przygotowanie pracy dyplomowej

Metody dydaktyczne: (informacja na

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania

problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z Promotorem w

celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta napisania i obrony pracy

licencjackiej.

Pełny opis:

Profil studi6w - ogdlnoakademicki

Forma studi6w - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiqzkowy (M_14)

Dziedzina i dyscyplina nalki - filologia angielska, językoznawsrwo ogólne

Rok studi6w/semestr - III rok, semestr V i VI

Wymagania wstgpne - Zaliczony drugi rok studiów

Liczba godzin zajg6 dydaktycznych: 2x30h=60h ćwiczenia

Metody dydaktyczne - Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat dotyczący postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej

bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej

Punkty ECTS 19

Bilans nakładu pracy studenta, liczba godzin Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla

studentów 2x30h+ 25h = 85; Przygotowanie referatu - 35h; Kwerenda biblioteczna - 50h; Samodzielne powtarzanie materiału z

przedmiotów z wybranej specjalizacji - 60h; Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego - 90h; Przeprowadzenie badania

eksperymentalnego: analiza definicji, ankiety, itd. 30h; Pisanie pracy - 80h; Kontakt mailowy z nauczycielem -20h; Redagowanie pracy,

poprawki, korekty itd. - 50h. Razem: 500 (odpowiada 19 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilosciowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 105h (4 pkt

ECTS); Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat) i przygotowaniem pracy dyplomowej – zajęcia o charakterze

praktycznym - 500h (19 pkt ECTS)

Literatura:

Zestaw źródeł krytycznych i literatury przedmiotu zależeć będzie od zainteresowań i potrzeb seminarzystów.

Przygotowanie pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.