Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF3-umiejętności łączone 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FA1-3PNFU2 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF3-umiejętności łączone 2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętności zdobyte w czasie dwóch pierwszych lat nauki na zajęciach PNJF 1 i PNJF 2.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności mówienia, pisania i rozumienia (tekstu pisanego i dźwiękowego) w języku francuskim(poziom B2/C1). Proponowanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalno-stylistycznych zmierzających do wzbogacenia słownictwa i struktur gramatycznych. Student powinien w jasny sposób prezentować swój punkt widzenia podczas organizowanych dyskusji (argumentacja), a także na piśmie (tekst argumentacyjny), wykazując się przy tym umiejętnością skonstruowania części wstępnej i konkluzji. Doskonalenie sprawności pisania różnych typów tekstów typu akademickiego (synteza, dysertacja). Umiejętności studenta powinny odpowiadać poziomowi C1.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są: Rozwijanie różnych sprawności językowych (czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie). Znajomość różnych typów tekstów. Analiza tekstów pisanych, dokumentów audio-wizualnych o charakterze argumentacyjnym lub będących czynnikiem do dyskusji, pod kątem leksykalnym, gramatycznym i rozumienia treści. Łączniki logiczne w tekście. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego w mowie i na piśmie. Znajomość różnych rejestrów języka. Ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne i stylistyczne, leksykalne, dyktanda.

Udział w ćwiczeniach:150 godz.

Przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac: 90 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 30 godz.

Razem: 300

Punkty ECTS -5

Literatura:

„Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Production écrite niveaux C1/C2”, M. Causa, B. Mègre, Didier, 2008 ;

„Production écrite niveaux B1/B2”, D. Dupleix, B. Mègre, Didier, 2007 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

„Guide d’expression écrite française à l’usage des étudiants polonais”, A. Lauga, F. Michelet, UAM, 2003 ;

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français. Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateur etc.

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasady redagowania syntezy i dysertacji (tekstu argumentacyjnego). K_W09, K_W10, K_W11

2.Student zna różnorodne style wypowiedzi i rejestry języka. K_W13

3.Student potrafi zredagować syntezę i dysertację. K_U06

K_U07, K_U08, K_U09, K_U13

4.Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne. K_U01, K_U06, K_U08

5. Student potrafi zastosować właściwy styl i rejestr wypowiedzi dla danego typu tekstu. K_U08, K_U11, K_U12

6.Student potrafi dobrać właściwy zestaw argumentów do danego tematu wypowiedzi. K_U07, K_U13

7.Student potrafi dokonać analizy dokumentu pisanego lub wypowiedzi ustnej, także obejmujących słownictwo specjalistyczne. K_U06

8.Student potrafi zabrać głos w debacie na tematy z życia społecznego, politycznego, kulturalnego, popularnonaukowe… K_U07, K_U08, K_U09, K_U12, K_U13

9.Student potrafi współpracować w grupie i kierować pracą zespołu K_K02

10.Student rozumie wagę i wartość różnorodności kulturowej, światopoglądowej, ze względu na wiek, pochodzenie, orientację psychoseksualną itd. oraz znaczenie dyskusji na tematy różnorodności K_K03, K_K07, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Student, który uzyskał ocenę pozytywną przystępuje do egzaminu z PNJF.

Obecność na zajęciach – dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Pozostałe student zalicza podczas dyżuru osoby prowadzącej zajęcia.

Zaliczone ćwiczenia: pozytywne zaliczenie testów cząstkowych ( ćwiczeń leksykalno-gramatycznych, dyktand oraz prac pisemnych). Pozytywna średnia ocen z kolokwiów. Oceniana jest przede wszystkim poprawność językowa (w tym stosowanie właściwego rejestru języka w danej sytuacji) oraz zgodność wypowiedzi z tematem, właściwy dobór argumentów oraz właściwych środków językowych w celu wyrażenia swojej opinii na dany temat. Ocenianie podlega również stopień aktywności studenta podczas ćwiczeń. Student, który pod koniec semestru nie uzyska wymaganej liczby punktów przystępuje do kolokwium poprawkowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności mówienia, pisania i rozumienia (tekstu pisanego i dźwiękowego) w języku francuskim(poziom B2/C1). Proponowanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalno-stylistycznych zmierzających do wzbogacenia słownictwa i struktur gramatycznych. Student powinien w jasny sposób prezentować swój punkt widzenia podczas organizowanych dyskusji (argumentacja), a także na piśmie (tekst argumentacyjny), wykazując się przy tym umiejętnością skonstruowania części wstępnej i konkluzji. Doskonalenie sprawności pisania różnych typów tekstów typu akademickiego (synteza, dysertacja). Umiejętności studenta powinny odpowiadać poziomowi C1.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są: Rozwijanie różnych sprawności językowych (czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie). Znajomość różnych typów tekstów. Analiza tekstów pisanych, dokumentów audio-wizualnych o charakterze argumentacyjnym lub będących czynnikiem do dyskusji, pod kątem leksykalnym, gramatycznym i rozumienia treści. Łączniki logiczne w tekście. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego w mowie i na piśmie. Znajomość różnych rejestrów języka. Ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne i stylistyczne, leksykalne, dyktanda.

Udział w ćwiczeniach:150 godz.

Przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac: 90 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 30 godz.

Razem: 300

Literatura:

„Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Production écrite niveaux C1/C2”, M. Causa, B. Mègre, Didier, 2008 ;

„Production écrite niveaux B1/B2”, D. Dupleix, B. Mègre, Didier, 2007 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

„Guide d’expression écrite française à l’usage des étudiants polonais”, A. Lauga, F. Michelet, UAM, 2003 ;

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français. Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateur etc.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności mówienia, pisania i rozumienia (tekstu pisanego i dźwiękowego) w języku francuskim(poziom B2/C1). Proponowanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalno-stylistycznych zmierzających do wzbogacenia słownictwa i struktur gramatycznych. Student powinien w jasny sposób prezentować swój punkt widzenia podczas organizowanych dyskusji (argumentacja), a także na piśmie (tekst argumentacyjny), wykazując się przy tym umiejętnością skonstruowania części wstępnej i konkluzji. Doskonalenie sprawności pisania różnych typów tekstów typu akademickiego (synteza, dysertacja). Umiejętności studenta powinny odpowiadać poziomowi C1.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są: Rozwijanie różnych sprawności językowych (czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie). Znajomość różnych typów tekstów. Analiza tekstów pisanych, dokumentów audio-wizualnych o charakterze argumentacyjnym lub będących czynnikiem do dyskusji, pod kątem leksykalnym, gramatycznym i rozumienia treści. Łączniki logiczne w tekście. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego w mowie i na piśmie. Znajomość różnych rejestrów języka. Ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne i stylistyczne, leksykalne, dyktanda.

Udział w ćwiczeniach:150 godz.

Przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac: 90 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 30 godz.

Razem: 300

Literatura:

„Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Production écrite niveaux C1/C2”, M. Causa, B. Mègre, Didier, 2008 ;

„Production écrite niveaux B1/B2”, D. Dupleix, B. Mègre, Didier, 2007 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

„Guide d’expression écrite française à l’usage des étudiants polonais”, A. Lauga, F. Michelet, UAM, 2003 ;

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français. Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateur etc.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.