Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF1 - kurs intensywny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-HF1-1PFIN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF1 - kurs intensywny
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student nabywa kompetencje językowe na poziomie A1

Skrócony opis:

Praca nad kompetencjami językowymi takimi jak:

pisanie,

mówienie,

wymowa,

słuchanie

czytanie;

Celem zajęć jest wprowadzanie i ćwiczenie nowych zagadnień gramatycznych i leksykalnych, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu,

ćwiczenie i rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej.

Pełny opis:

Profil : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy MK_1 Praktyczna nauka j. francuskiego

Dziedzina i dyscyplina nauki:nauki humanistyczne

I rok studiów/ I semestr

180 godzin - ćwiczenia

PUNKTY ECTS: 14:0

Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik, wyd. Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

ma wiedzę z zakresu praktycznej znajomości języka francuskiego na poziomie A1 K_W04

zna podstawowe zagadnienia leksykalno-gramatyczne z języka francuskiego K_W04

ma podstawową wiedzę w zakresie poprawnego stosowania akcentów i różnic w wymowie K_W04

ma świadomość złożoności języka francuskiego (mówionego i pisanego) K_W04

Umiejętności:

potrafi koncentrować się na treściach istotnych nagrania lub tekstu pisanego K_U06

potrafi swobodnie operować podstawowymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi, czasami i determinantami funkcjonującymi w

języku francuskim służącymi do komunikowania elementarnych wypowiedzi w mowie i na piśmie K_U13

ma umiejętność zastosowania reguł gramatycznych w kontekście wypowiedzi prostej (ustnej i pisemnej), która wymaga wymiany

informacji na znany temat, np.: podróże, książki, rozrywka, itd. K_U07

potrafi w prosty sposób formułować wypowiedzi ustne i różne teksty jak np.: list, opis (postaci, miejsca, wydarzenia, itd.), tekst narracyjny,

stosując słownictwo często używane, dotyczące dziedzin życia, które go otaczają, np.: rodzina, zakupy, praca, itd. K_U07

posiada umiejętność oceny poprawności własnej wypowiedzi i wymowy jak i innych rozmówców K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

rozumie potrzebę znajomości różnych rejestrów językowych, co pozwala mu prawidłowo reagować w zależności od sytuacji K_K07

ma świadomość ważności zagadnień leksykalno-gramatycznych i poprawności fonetycznej w konkretnym kontekście wypowiedzi ustnej

lub pisemnej dla prawidłowego przekazu i zrozumienia K_K07

ma świadomość tego, że język mówiony i pisany są ważnymi narzędziami komunikacji międzyludzkiej K_K03

potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role K_K03

Po ukończeniu kursu student osiąga poziom językowy A1

( w zakresach: mówienie pisanie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego)

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje 8 kolokwiów pisemnych w ciągu semestru

Student ze wszystkich kolokwiów i otrzymuje wynik nie niższy niż 60 %,

oraz nie przekracza 4 nieobecności na miesiąc,

z czego 2 nieobecności zalicza obowiązkowo na konsultacjach.

W wypadku nie uzyskania 60 %, student ma prawo do zaliczenia poprawkowego z całego semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartnicka-Link, Ewa Parfieniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Bartnicka-Link, Ewa Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praca nad kompetencjami związanymi ze sprawnościami łączonymi (pisanie, mówienie, wymowa, słuchanie). Zajęcia mają na celu

wprowadzanie i ćwiczenie nowych zagadnień gramatycznych i leksykalnych, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu,

ćwiczenie i rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej.

Pełny opis:

Profil : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy MK_1 Praktyczna nauka j. francuskiego

Dziedzina i dyscyplina nauki:nauki humanistyczne

I rok studiów/ I semestr

180 godzin - ćwiczenia

Literatura:

Alter Ego+ 1, Hachette, 2012, praca zbiorowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.