Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy antropologii mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-1PAM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy antropologii mediów
Jednostka: Wydział Filologiczny.
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Antropologia mediów jest związana z jednej strony z antropologią nowoczesnych społeczeństw, a z drugiej powiązana jest z przełomem jakim dokonał się w badaniach komunikacji medialnej za sprawą badaczy skupionych w ośrodku studiów kulturowych (cultural studies) w Birmingham. Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący podstawowych teorii mediów, metod analizy przekazów medialnych oraz wybranych zjawisk związanych z mediami w kulturze współczesnej. Kurs ma na celu uświadomienie studentkom i studentom symbolicznej konstrukcji rzeczywistości oraz roli mediów w reprodukcji kultury i formowaniu tożsamości zbiorowej. Ponadto celem przedmiotu jest zapoznanie uczestniczek i uczestników kursu z różnymi praktykami użytkowania mediów i przypisywania im znaczeń.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, przedmiot specjalnościowy M4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – kulturoznawstwo; dziedzina nauk społecznych, dyscyplina – nauki o mediach.

Rok studiów/semestr: II rok/semestr IV (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć i teorii dotyczących kultury i życia społecznego nabyta na wcześniejszych zajęciach (np. antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, metodologia badań kulturoznawczych, socjologia kultury).

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem prezentacji wizualnych oraz przekazów medialnych stanowiących materiał analityczny i/lub egzemplifikacje poruszanych problemów, wykład problemowy z elementami dyskusji, wykład informacyjny, dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, przekazy medialne, źródła internetowe), warsztaty (analiza wybranych przekazów medialnych), prezentacje studentek i studentów, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach –15 godz.;

– udział w ćwiczeniach – 15 godz.;

– przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz.;

– przygotowanie prezentacji – 10 godz.

– przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 25 godz.;

– udział w konsultacjach – 15 godz.

Razem 100 godzin, co odpowiada 4. punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 55 godz. co odpowiada 2,0 pkt ECTS

Literatura:

Studentki/studenci powinni znać i rozumieć treści przekazywane na wykładach i ćwiczeniach oraz treści umieszczone w publikacjach wymienionych w sylabusie B (wykłady i ćwiczenia)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

1. Wiedza studentek i studentów (K_W02, K_W03, K_W06, K_W08, KW11):

a) znają podstawowe koncepcje teoretyczne, pojęcia i metody z zakresu antropologii mediów;

b) posiadają wiedzę dotyczącą cech różnych mediów i ich oddziaływania;

c) znają różne praktyki użytkowania mediów.

2. Umiejętności studentek i studentów (K_U01, K_U02, K_U06, K_U11):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafią analizować przekazy medialne;

c) umieją wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę do krytycznej analizy kultury współczesnej.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K01, K_K03, K_K06):

a) znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

b) rozumieją problematykę aksjologiczną związaną z oceną przekazów medialnych;

c) są gotowi do zmiany opinii w świetle dostępnych danych oraz potrafią kompetentnie komunikować się z innymi osobami zajmującymi się badaniem mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, egzamin. Na ćwiczeniach obowiązuje system punktowy. Pozytywną ocenę z ćwiczeń zapewnia zdobycie co najmniej 50% punktów z całej puli. Na konwersatoriach studentka/student może mieć maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Więcej niż 50% nieobecności nieusprawiedliwionych na ćwiczeniach powoduje niezaliczenie przedmiotu (szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia znajdują się w sylabusach B).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Arcimowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.