Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-1TEIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne w mediach
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest poznanie przez studentów struktury, narzędzi i usług technologii informacyjnych (Information & Communication Technology – ICT), przede wszystkim komputera i Internetu, ale także wpływu technologii cyfrowych na inne informacyjno-komunikacyjne media elektroniczne, jak np. telefonia mobilna.

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują podstawowe pojęcia ICT, rozwój technologii i usług, a także społeczne, kulturowe i edukacyjne konsekwencje zastosowań ICT. Przedstawione problemy rozpatrywane są w perspektywie teoretycznej (literatura przedmiotu), ale również przez prezentacje konkretnych rozwiązań i oprogramowania i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi ICT.

Student w efekcie tych zajęć uzyskuje kompetencje nie tylko praktyczne z zakresu stosowania najnowszych technologii informacyjnych, ale rozumie kulturowe, społeczne i edukacyjne konteksty ich użycia.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy, MODUŁ 4 Przedmioty specjalnościowe – Media i komunikowanie

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: kulturoznawstwo, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o mediach

Rok studiów /semestr Rok 1 semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podzialem na formy prowadzenia zajęć: laboratorium 30 g

Metody nauczania: prezentacje, referaty, dyskusja na zajęciach na temat zadanej literatury, ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych i mediów społecznościowych, prace online w trybie blended learning na platformie e-learningowej – zadania online (eseje, analizy, projekt, dyskusja na forum przedmiotu), konsultacje online i stacjonarne.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy studenta).

- uczestnictwo i aktywność na zajęciach laboratoryjnych – 30 godz.

- przygotowanie esejów, zadań online i prezentacji – 20 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analiz i zadań projektowych – 10 godz.

- konsultacje stacjonarne i online oraz dyskusja na forum internetowym przedmiotu – 10 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 40 godz., ECTS - 1,6

- zajęciami o charakterze praktycznym - 30 godz., ECTS - 1,3

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bolter, J.D. Człowiek Turinga, PIW, Warszawa 1990

2. De Kerckhove D., Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, MIKOM, Warszawa 2001

3. Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

4. Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

5. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006, Wstęp s. 7-28 i rozdz. 6 – Photoshop dla demokracji – nowe związki polityki i kultury, s. 200-231.

6. Keen A., Kult amatora czyli jak Internet niszczy kulturę, WAiP, Warszawa 2007.

7. Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 35-97 (blogowanie), 98-132 (YouTube), 174-187 (MySpace), 189-204 (Facebook), 207-218 (Twitter), 236-256 (podcast, videocast)

8. Levy P., Drugi potop, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

9. Lisowska-Magdziarz, M., Media powszednie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

10. Manovich L., Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006, rozdz. Czym są nowe media, s. 79 – 118, rozdz. Czym nie są nowe media, s. 119-138

11. Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak odnaleźć się w świecie komputerów., Książka i Wiedza, Warszawa 1997.

12. Niezgoda M., Świątkiewicz-Mośny M., Wagner A. (red)., com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010, cz. III i IV

Literatura uzupełniająca

1. Batorski, D., Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. [w:] Łukasz Jonak i inni (red.). Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 119-152.

2. Burbules, N. C. Retoryka sieci: hiperkultura oraz krytyczny poziom piśmienności, [w:] Andrzej Gwóźdź (red.) Ekrany piśmienności. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 119-156.

3. Szykowna, Sylwia. Od kontemplacji do użytkowania. [w:] Mirosław Filiciak i Grzegorz Ptaszek (red.) Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa2009, s. 284-297.

4. Siwak W., Sampling jako prowokacja. O kulturze remiksu i cyfrowej kradzieży, [w:] Kisielewski A. (red.) Artystów gry z kulturą czyli sztuka jako prowokacja, Białystok 2009.

5. Krzysztofek, K., WEBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo?. [w:] Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 11-23.

Źródła internetowe:

1. Brown, John Seely i Paul Duguid. The Social Life of Information. Harvard Business Press. Boston 2000. (książka dostępna na Google Books)

Efekty uczenia się:

Wiedza: W09, W10, W12

1. ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie nauk o kulturze

a. nauka o mediach

b. nauka o komunikacji

2. zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

3. zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

Umiejętności: U01, U05, U18

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne)

3. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych

Kompetencje społeczne: K04, K05, K08

1. organizuje pracę własną i pracę zespołową, ma kompetencje do pracy w zespole

2. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę

3. uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.