Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-2MWP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w Polsce
Jednostka: Wydział Filologiczny.
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje podstawową wiedzę dotyczącą systemu medialnego we współczesnej Polsce oraz przemian owego systemu w XX wieku i na początku XXI wieku. Wykłady zapoznają studentki i studentów z funkcjonowaniem rynków prasowego, radiowego, telewizyjnego i nowych mediów w Polsce na tle innych krajów (głównie europejskich). Zajęcia mają również na celu przekazanie informacji na temat powiązania mediów z instytucjami władzy i partiami politycznymi oraz przedstawienie w zarysie regulacji ustawowych dotyczących funkcjonowania mediów w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, przedmiot specjalnościowy M4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii; dziedzina nauk społecznych, dyscyplina – nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Rok studiów/semestr: II rok/semestr IV (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć i teorii dotyczących kultury i życia społecznego nabyta na wcześniejszych zajęciach (np. antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, socjologia kultury).

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 30 godz.;

– przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 45 godz.;

– udział w konsultacjach – 8 godz.

Razem 83 godziny, co odpowiada 3. punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 40 godz., co odpowiada 1,6 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 45 godz. co odpowiada 1,8 pkt ECTS

Literatura:

Studentki/studenci powinni znać i rozumieć treści przekazywane na wykładach oraz treści pomieszczone w publikacjach zamieszczonych w sylabusie B.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

1. Wiedza studentek i studentów (KA6_WG4, KA6_WK1, KA6_WK2, KA6_WK5):

a) mają wiedzę dotyczącą systemu medialnego w Polsce i jego przemian oraz różnic między nim i innymi systemami medialnymi;

b) znają czynniki wpływające an kształt polskiego systemu medialnego i jego przemiany;

c) znają podstawowe pojęcia dotyczące systemu medialnego oraz praktyki użytkowania mass mediów.

2. Umiejętności studentek i studentów (KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW4, KA6_UK1, KA6_UK2):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafią analizować system medialny i jego poszczególne elementy;

c) umieją wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę do krytycznej analizy kultury współczesnej.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO1, KA6_KO3):

a) znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

b) rozumieją problematykę aksjologiczną związaną z oceną funkcjonowania mediów i różnych przekazów medialnych;

c) mogą dokonywać twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów oraz formułować propozycje ich rozwiązania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący treści przekazywane na wykładach (szczegółowe informacje znajdują się w sylabusie B).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Arcimowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Arcimowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.