Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty: dziennikarskie, teatralne, filmowe, fotograficzne, etnograficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-2WAR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty: dziennikarskie, teatralne, filmowe, fotograficzne, etnograficzne
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
warsztatowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Warsztaty: dziennikarskie, teatralne, filmowe, fotograficzne, etnograficzne 0400-KS1-2WAR

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z warsztatem pracy dziennikarza, filmowca, fotografa, etnografa, aktora teatralnego.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

W trakcie warsztatów student zostaje zapoznany z praktycznym aspektami pracy takich zawodów jak: dziennikarz, etnograf, fotograf, reżyser teatralny, reżyser filmowy. Efektem końcowym jest przygotowanie pracy/projektu w oparciu o zgromadzoną literaturę przedmiotu, wyniki badań terenowych oraz ćwiczenia praktyczne.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: stacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 3

4. dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki: kulturoznawstwo

5. Rok studiów/ semestr: II rok I stopnia, IV semestr

6. Wymagania wstępne: Elementarne wiadomości z zakresu wiedzy o kulturze

7. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. laboratorium

8.Metody dydaktyczne: Wykład informacyjny, badania terenowe (indywidualne i grupowe pod kierunkiem opiekuna naukowego i samodzielne), analiza i opracowywanie źródeł, ćwiczenia praktyczne, drama.

9. Punkty ECTS 2

10. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w warsztatach – 30 godzin;

– przygotowanie pracy (analiza i opracowanie zebranego materiału popartego literaturą przedmiotu)/ przygotowanie do kolokwium – 25 godzin;

– konsultacje – 5 godzin;

Razem 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godziny - 1,4 punkt ECTS

– o charakterze samodzielnym – 30 godzin - 1,2 punktu ECTS

Literatura:

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa 2005.

D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2009

Kvale, Steinar, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Stanisław Dworakowski, Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, Białystok 1964.

Gaweł A., Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do początków XXI wieku, Kraków 2009.

Gaweł A., Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Białystok 2007.

Z. Gloger, Rok Polski w życiu, tradycyi i pieśni, Warszwa 1900.

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, T. 1-4, Warszawa 1900-1903.

I. Matus Lud nadnarwiański, Białystok 2000.

Ruś Podlaska. Podlasie w opisach romantyków, opr. Jerzy Hawryluk, Bielsk Podlaski 1995.

Czerwiński Tomasz, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2010.

Czerwiński Tomasz, Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa 2009.

Z. Gloger, Obrzęd weselny polski z pieśniami i przemowami, Warszawa 1901.

A. Strumiło, W. Wołkow, Krzyż, 1999.

A. Zadrożyńska, Światy, zaświaty o tradycji świętowania w Polsce, Warszawa 2000.

WARSZTATY TEATRALNE:

1.R. Dows,Jak napisać scenariusz filmowy,Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2005

2.O. Schutte, Praca nad scenariuszem, PWN, Warszawa 2005

3.S.D.Katz, Reżyseria filmowa. Ujecie po ujęciu, Wyd. Laterna Magica 2007.

4.M.Braun,Gry codzienne i pozacodzienne....o komunikacyjnych aspektach aktorstwa, Kraków 2012,

5. B.Ciecierska-Zajdel, Trening głosu,Warszawa 2012

6. A. Bielańska, Teatr, który leczy, Kraków 2002

7. W. Sierpiński, Poradnik młodego recytatora, Warszawa2004

8. B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1985

9. B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004

10. B. Toczyska, Dotkliwa artykulacja, Gdańsk 2011

www.recytacja.art.pl

11. R. Pawłowski(red.), Made In Poland. Dramaturgia niemoralnego niepokoju, Kraków 2006

12. T.Radziewicz, Rzeczy pospolite, Warszawa 2014

13. K.Citko, Post Tenebras Lux, Białystok 2014

14. Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała 2009

WARSZTATY FILMOWE:

T. Kingdon, Sztuka reżyserii filmowej

B. Brown, Światło w filmie

W. Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego

J. Monaco, How to read a film

Efekty uczenia się:

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE:

Efekty kształcenia

Wiedza:

zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz dostrzega konieczność zarządzania

zasobami własności intelektualnej - K_W13

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół

badawczych w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych - K_W16

Wiedza studentów (K_W03, K_W06, K_011)

a) posiadają podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu terenowych badań etnograficznych i wybranej tematyki etnograficznej, społecznej, historycznej;

b) znają podstawową terminologię etnograficzną;

c) znają i rozumieją historyczny i społeczny proces kształtowania się kultury tradycyjnej;

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi w pogłębiony, uporządkowany sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem

różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) - K_U01

czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne), umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać

umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej - K_U05

Umiejętności studentów (K_U02, K_U03, K_U16)

a) samodzielnie zdobywają tematyczną wiedzę etnograficzną w trakcje badań naukowych;

b) poprawnie stosują terminologię z zakresu kultury tradycyjnej;

c) rozumieją odmienne postrzeganie zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych tradycji kulturowych.

d) prowadząc badania terenowe postępują zgodnie z etyką badacza kultury;

Kompetencje społeczne studentów (K_K01, K_K07)

a) znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

b) mają świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Podlasia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umie go samodzielnie poszerzać, rozumie potrzebę ustawicznego

dokształcania się i rozwoju zawodowego, potrafi także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - K_K01

efektywnie organizuje pracę własną i pracę zespołową oraz potrafi krytycznie ją ocenić i przemodelować - K_K04

WARSZTATY TEATRALNE:

Student:

1.zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji kulturoznawczej w rozumieniu procesów zachodzących w teatrze; (K_W02)

2.zna podstawową terminologię kulturoznawczą w dziedzinie teatru; (K_W06)

3. zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych z których wyłoniła się współczesna sztuka teatru; (K_W11)

4. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury teatralnej; (K_W15)

Student:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) (K_U01)

2. czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne) (K_U05)

Student:

1. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury (K_K06)

WARSZTATY FILMOWE

Wiedza:

zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz dostrzega konieczność zarządzania

zasobami własności intelektualnej - K_W13

UMIEJĘTNOŚCI:

czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne), umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać

umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej - K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

efektywnie organizuje pracę własną i pracę zespołową oraz potrafi krytycznie ją ocenić i przemodelować - K_K04

rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE i TEATRALNE I FILMOWE

Zaliczenie na ocenę. Na końcową ocenę składają się obecność studenta na zajęciach, jego aktywność i zaangażowanie oraz realizacja końcowego projektu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski, Irena Matus
Prowadzący grup: Tomasz Adamski, Irena Matus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warsztaty dają podstawy merytoryczne prowadzenia badań etnograficznych, opracowanie kwestionariusza pytań na wybrany temat, badania etnograficzne w terenie. Efektem końcowym jest przygotowanie pracy w oparciu o zgromadzoną literaturę przedmiotu i wyniki badań terenowych.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: stacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu: przedmioty kulturoznawcze, moduł 3, z obszaru nauk humanistycznych

4. dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, dyscyplina nauki: etnologia

5. Rok studiów/ semestr: II rok I stopnia, II semestr

6. Wymagania wstępne: Elementarne wiadomości z zakresu wiedzy o regionie

7. Liczba godzin zajęc dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęc: 30 godz. warsztaty etnograficzne

8.Metody dydaktyczne: Wykład informacyjny, badania terenowe (indywidualne i grupowe pod kierunkiem opiekuna naukowego i samodzielne), analiza i opracowywanie źródeł

9. Punkty ECTS 2

10. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w warsztatach etnograficznych – 30 godzin;

– przygotowanie pracy (analiza i opracowanie zebranego materiału popartego literaturą przedmiotu) – 28 godzin;

– konsultacje – 2 godzin;

Razem 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

11. Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające udziału nauczyciela - 32 godz.

praca samodzielna 28 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 32 godziny - 1 punkt ECTS

– o charakterze samodzielnym – 28 godzin - 1 punktu ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa 2005.

D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2009

Kvale, Steinar, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Stanisław Dworakowski, Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, Białystok 1964.

Gaweł A., Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do początków XXI wieku, Kraków 2009.

Gaweł A., Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Białystok 2007.

Z. Gloger, Rok Polski w życiu, tradycyi i pieśni, Warszwa 1900.

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, T. 1-4, Warszawa 1900-1903.

I. Matus Lud nadnarwiański, Białystok 2000.

Ruś Podlaska. Podlasie w opisach romantyków, opr. Jerzy Hawryluk, Bielsk Podlaski 1995.

Czerwiński Tomasz, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2010.

Czerwiński Tomasz, Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa 2009.

Z. Gloger, Obrzęd weselny polski z pieśniami i przemowami, Warszawa 1901.

A. Strumiło, W. Wołkow, Krzyż, 1999.

A. Zadrożyńska, Światy, zaświaty o tradycji świętowania w Polsce, Warszawa 2000.

M.Braun,Gry codzienne i pozacodzienne....o komunikacyjnych aspektach aktorstwa, Kraków 2012,

B.Ciecierska-Zajdel, Trening głosu,Warszawa 2012

A. Bielańska, Teatr, który leczy, Kraków 2002

W. Sierpiński, Poradnik młodego recytatora, Warszawa2004

B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1985

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004

B. Toczyska, Dotkliwa artykulacja, Gdańsk 2011

www.recytacja.art.pl

R. Pawłowski(red.), Made In Poland, Dramaturgia niemoralnego niepokoju, Kraków 2006

T.Radziewicz, Rzeczy pospolite, Warszawa 2014

K.Citko, Post tenebras Lux, Białystok 2014

Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.