Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo prasowe i autorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-3PPA Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo prasowe i autorskie
Jednostka: Wydział Filologiczny.
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami prawa własności autorskiego i prawa prasowego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prawo prasowe i autorskie dla studentów kierunku kulturoznawstwo (III rok)

Pełny opis:

Przedmiot: Prawo prasowe i autorskie dla studentów studiów stacjonarnych wydziału filologicznego, pedagogiki i psychologii, na kierunku kulturoznawstwo, specjalizacja reklama i public relations.

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy.

Rok studiów/semestr: III rok/semestr V

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne: Wykład, analiza przepisów prawnych i orzecznictwa sądowego, case study, dyskusja moderowana. Zaliczenie zajęć - egzamin pisemny. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście, składającym się z pytań otwartych lub zamkniętych.

Punkty ECTS: 2 (Wpis do indeksu)

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 15 godzin;

– przygotowanie do zajęć – 7 godzin;

– przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 7 godzin;

– konsultacje – 2 godziny;

Razem: 31 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 16 godziny

– o charakterze praktycznym – 15 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2017

R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Warszawa 2016

E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2016

J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

J. Barta (red.), System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

K_W 03 ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa jako nauki z innymi dyscyplinami nauk z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

K_W12 zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K_K06 rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście, składającym się z pytań otwartych lub zamkniętych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Prowadzący grup: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Alkowski
Prowadzący grup: Przemysław Alkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.