Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium "Celebrytyzm"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-3KON49 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Celebrytyzm"
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedm. wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość realiów medialnych ponowoczesnego świata.Celem wykładu jest zapoznanie ze współczesnymi zagrożeniami, strategiami charakterystycznymi dla dziennikarstwa uprawianego w warunkach dominacji cyberprzestrzeni.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Analiza zjawiska celebrytyzmu; konteksty; model polski, europejski; dyferencje i konwergencje.

Pełny opis:

1. Cyberkultura, inforozrywka, tabloidyzacja – wprowadzenie;

2. Celebryci i plotka – definicje i charakter;

3. Definiowanie zjawisk: prasa plotkarska, prasa bulwarowa, tabloid, magazyn;

4. Celebryci w polityce, celebryci w otoczeniu polityków;

5. Celebrytyzacja w reklamie politycznej;

6. Dziennikarze w roli celebrytów;

7. Język współczesnych dziennikarzy. Mowa nienawiści;

8. Prasa drukowana: dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki - poświęcona celebrytom: definiowanie, specyfika, liderzy na rynku polskim i zagranicznym;

9. Celebrytyzm a portale internetowe, programy telewizyjne – rynek polski i zagraniczny;

10. Fotografia i jej rola w kształtowaniu wizerunku celebrytów w mediach;

11. Aspekty prawne związane z kształtowaniem wizerunku celebrytów w mediach;

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: dyskusje, wykłady, projekty,

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

Annusewicz O., Celebrytyzacja polityczna, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 20;

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007;

Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2011;

Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012;

Korwin-Piotrowska K., Niczewski R., Potrzebowski J.,Celebryci w ataku. Celebrity Effect jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Warszawa 2010;

Maguś J., Celebryci w roli życiowych przewodników, [w:]Transformacja polskiego systemu medialnego, red. M. Sokołowski, Toruń 2011;

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013;

Olczyk T., Politrozrywka i pop perswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009;

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, Warszawa 2009;

Walczak W., Pop-kult(ura) a Internet: Dlaczego Elvis to jeszcze Bóg, a Doda to już tylko celebrytka?, „Kultura Popularna” 2008, nr 3.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA6_WG1 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa i językoznawstwa w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zna podstawową terminologię w dziedzinie nauk humanistycznych.

KA6_WK1 Ma podstawową wiedzę z dziejów państwa i kultury narodu polskiego na tle historii Europy i świata

KA6_WK2 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI:

KA6_UWO1 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł

KA6_UW1 Analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historyczno literackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej z uwzględnieniem kontekstów

KA6_UK1 Planuje i konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne sproblematyzowane interpretacyjnie, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz własnych wniosków.

KA6_UUO1 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KA6_KKO1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

KA6_KKO2 Ma świadomość odpowiedzialności za tradycję literacką regionu, kraju i Europy, wykazuje wrażliwość na jej poznawcze, estetyczne i aksjologiczne aspekty.

KA6_KOR1 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

KA6_KKOR1 Postępuje zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

heureza, dyskusja, wykład, prezentacja, sposoby weryfikacji: zaliczenie ustne;

aktywność na zajęciach, zadania praktyczne

w związku z pandemią i nauczaniem zdalnym, zaliczenie zmieniono na formę pracy pisemnej (prezentacja, referat, praca pisemna, mapy myśli itp. w wyborze studenta)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowa znajomość realiów medialnych ponowoczesnego świata.Celem wykładu jest zapoznanie ze współczesnymi zagrożeniami, strategiami charakterystycznymi dla dziennikarstwa uprawianego w warunkach dominacji cyberprzestrzeni.

Pełny opis:

1. Cyberkultura, inforozrywka, tabloidyzacja – wprowadzenie;

2. Celebryci i plotka – definicje i charakter;

3. Definiowanie zjawisk: prasa plotkarska, prasa bulwarowa, tabloid, magazyn;

4. Celebryci w polityce, celebryci w otoczeniu polityków;

5. Celebrytyzacja w reklamie politycznej;

6. Dziennikarze w roli celebrytów;

7. Język współczesnych dziennikarzy. Mowa nienawiści;

8. Prasa drukowana: dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki - poświęcona celebrytom: definiowanie, specyfika, liderzy na rynku polskim i zagranicznym;

9. Celebrytyzm a portale internetowe, programy telewizyjne – rynek polski i zagraniczny;

10. Fotografia i jej rola w kształtowaniu wizerunku celebrytów w mediach;

11. Aspekty prawne związane z kształtowaniem wizerunku celebrytów w mediach;

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: dyskusje, wykłady, projekty,

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

Annusewicz O., Celebrytyzacja polityczna, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 20;

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007;

Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2011;

Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012;

Korwin-Piotrowska K., Niczewski R., Potrzebowski J.,Celebryci w ataku. Celebrity Effect jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Warszawa 2010;

Maguś J., Celebryci w roli życiowych przewodników, [w:]Transformacja polskiego systemu medialnego, red. M. Sokołowski, Toruń 2011;

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013;

Olczyk T., Politrozrywka i pop perswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009;

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, Warszawa 2009;

Walczak W., Pop-kult(ura) a Internet: Dlaczego Elvis to jeszcze Bóg, a Doda to już tylko celebrytka?, „Kultura Popularna” 2008, nr 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.