Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna stylistyka cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-3PST Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna stylistyka cz. 2
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna stylistyka 0400-PS1-2PST1

Skrócony opis:

Przedmiot językoznawczy o charakterze praktycznym, prowadzony w formie ćwiczeń, obejmujących analizę i redagowanie tekstów w różnych odmianach stylowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: dyskusja, ćwiczenia praktyczne (indywidualne i grupowe)

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (30 godz.) - 1 ECTS

ŁĄCZNIE 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (30 godz.; 3 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (30 godz; 3 ECTS)

Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej

Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Język polski, red. S. Gajda, Opole 2001

Karpowicz T., Kultura języka polskiego, Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995.

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci,

red. W. Pisarek, Kraków 1999

Warchala J., Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004. (wybrane rozdziały)

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Gajda S., Podstawy badań naukowych nad językiem naukowym, Warszawa 1982.

Gajda S., Przewodnik po stylistyce, Opole 1995.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.

Malinowska E., Język w urzędach, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.

Wierzbiccy A. i P., Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968.

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 4. Tekstologia, cz. 1,

red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 5. Tekstologia, cz. 2,

red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

W1. Student definiuje i opisuje strukturę komunikatów (FP2_W07; H2A_W04)

W2. Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy komunikatów

i tekstów. (FP_W11; H1A_W07)

Metoda sprawdzania efektów: pogłębiona analiza tekstów pochodzących

z różnych odmian stylowych polszczyzny

W zakresie umiejętności

U1. Student potrafi tworzyć różnego rodzaju komunikaty. (FP_U10; H2A_U10)

U2. Student analizuje i kontekstowo interpretuje komunikaty. (FP2_U02; H2A_U02)

Metoda sprawdzania efektów: analiza i interpretacja wybranych fragmentów

z uwzględnieniem kontekstów

W zakresie postaw społecznych student

K1. Student jest przygotowany do tworzenia komunikatów z nastawieniem

na potrzeby i możliwości recepcyjne odbiorców. (FP2_K01; H2A_K03)

Metoda sprawdzania wyników: ćwiczenia w realizacji gatunków z różnych odmian stylowych ukierunkowane na określonego adresata wypowiedzi

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: heureza, dyskusja.

Sposoby weryfikacji: test kontrolny

ćwiczenia praktyczne, wypracowania, prace

twórcze, ocena efektów pracy indywidualnej i zespołowej.

Liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 3.

Nieobecność należy zaliczyć ustnie w czasie dyżuru osoby prowadzącej przedmiot.

Zaliczenie: na ocenę na podstawie ocen cząstkowych z pisemnych prac studentów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sobolewska, Joanna Szerszunowicz
Prowadzący grup: Monika Sobolewska, Joanna Szerszunowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot językoznawczy o charakterze praktycznym, prowadzony w formie ćwiczeń, obejmujących analizę i redagowanie tekstów r różnych odmianach stylowych.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: dyskusja, ćwiczenia praktyczne (indywidualne i grupowe)

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (30 godz.) - 1 ECTS

ŁĄCZNIE 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (30 godz.; 3 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (30 godz; 3 ECTS)

Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej

Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Język polski, red. S. Gajda, Opole 2001

Karpowicz T., Kultura języka polskiego, Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995.

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999

Warchala J., Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004. (wybrane rozdziały)

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Gajda S., Podstawy badań naukowych nad językiem naukowym, Warszawa 1982.

Gajda S., Przewodnik po stylistyce, Opole 1995.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.

Malinowska E., Język w urzędach, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.

Wierzbiccy A. i P., Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968.

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 4. Tekstologia, cz. 1, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 5. Tekstologia, cz. 2, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frąckiewicz, Joanna Szerszunowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Frąckiewicz, Joanna Szerszunowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot językoznawczy o charakterze praktycznym, prowadzony w formie ćwiczeń, obejmujących analizę i redagowanie tekstów r różnych odmianach stylowych.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: dyskusja, ćwiczenia praktyczne (indywidualne i grupowe)

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (30 godz.) - 1 ECTS

ŁĄCZNIE 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (30 godz.; 3 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (30 godz; 3 ECTS)

Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej

Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Język polski, red. S. Gajda, Opole 2001

Karpowicz T., Kultura języka polskiego, Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995.

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999

Warchala J., Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004. (wybrane rozdziały)

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Gajda S., Podstawy badań naukowych nad językiem naukowym, Warszawa 1982.

Gajda S., Przewodnik po stylistyce, Opole 1995.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.

Malinowska E., Język w urzędach, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.

Wierzbiccy A. i P., Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968.

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 4. Tekstologia, cz. 1, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 5. Tekstologia, cz. 2, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.