Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-3SEML18 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 20.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frąckiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Frąckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka zajęć:

1. Spotkanie organizacyjne. Zapoznanie z zakresem tematycznym seminarium językoznawczego (język mieszkańców miast, miasteczek i wsi, mody imiennicze, antroponimy oficjalne i nieoficjalne).

2. Prezentacja i omówienie proponowanych tematów prac licencjackich. Określenie wymagań związanych z ich opracowaniem. Temat, zawartość treściowa i forma pracy naukowej.

3. Omówienie podstawowej literatury z zakresu polszczyzny regionalnej i onomastyki. Wskazanie źródeł bibliografii i wybranej literatury do poszczególnych tematów.

4. Prezentacja wybranych tematów i ich precyzowanie. Recenzja wybranych artykułów naukowych. Materiał badawczy, jego gromadzenie, analiza i opis.

5 – 6. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Analiza kompozycji i treści tekstu wstępu, rozwinięcia i zakończenia w artykule i pracy naukowej. Indywidualne przedstawienie terenu badań i próbek gromadzonego materiału badawczego.

7 – 8. Analiza zawartości treściowej pracy językoznawczej. Redagowanie planu ramowego i szczegółowego pracy licencjackiej. Konsultacje. Wypracowanie koncepcji, tematu i struktury pracy.

9 – 10. Konsultacje indywidualne. Prezentacja planu pracy i wstępu oraz zgromadzonej literatury przedmiotowej.

11. Klasyfikacja, analiza i opis materiału językowego. Przedstawienie wzorcowych klasyfikacji i opisów.

12. Konsultacje indywidualne. Przygotowanie fragmentów pracy do prezentacji publicznej.

13. Pierwsze czytanie publiczne rozdziałów pracy. Korekta i ocena opracowań.

14 – 16. Prezentacja publiczna i analiza fragmentów prac licencjackich. Dyskusja i konsultacje.

17 – 19. Indywidualne spotkania i praca ze studentem. Konsultacje i ostateczna korekta tekstu pracy egzaminacyjnej. Uwagi merytoryczne i redakcyjne.

20. Zaliczenie.

Pełny opis:

Cechy polszczyzny ogólnej i regionalnej

Seminarium jest poświęcone w szczególności badaniu i opisowi polszczyzny mówionej regionu oraz analizie słownictwa i rozmaitych form komunikacji, a także lokalnemu nazewnictwu. Studentom chętnym podjąć pisanie pracy licencjackiej z językoznawstwa proponuję następujące obszary tematyczne:

• cechy języka mieszkańców miast, miasteczek i wsi naszego regionu (analiza na materiale własnym);

• mody imiennicze (np. imiona chrzestne dzieci urodzonych na początku XXI wieku w określonym środowisku);

• nazwiska (historyczne i współczesne) i przezwiska (różnych grup środowiskowych);

• językowy obraz np. kobiety, ptaka, kamienia itp. w przysłowiach polskich;

• szeroko rozumiane nazewnictwo miejskie (np. nazwy ulic, aptek, sklepów);

• frazeologia.

Literatura:

Literatura do przedmiotu proponowana będzie studentom indywidualnie, zależnie od podejmowanej problematyki pracy.

Uwagi:

Efekty kształcenia:

Wiedza

FP1_W01 Student: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej H1A_W01

FP1_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych H1A_W05

FP1_W03 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz historii, teorii języka i teorii kultury H1A_W02

FP1_W08 charakteryzuje najważniejsze koncepcje teoretyczne oraz metodologie badań teoretycznoliterackich i językoznawczych H1A_W04

FP1_W09 zna zasady, metody, narzędzia interpretacji i analizy komunikatów językowych, tekstów artystycznych i naukowych oraz zjawisk kultury H1A_W04

FP1_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego H1A_W04

Umiejętności

FP1_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł H1A_U01

FP1_U02 analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej, językowej i kulturowej H1A_U02

FP1_U03 interpretuje komunikat językowy z wykorzystaniem kontekstów i świadomością nastawienia badawczego H1A_U02

FP1_U04 planuje i konstruuje dłuższe wypowiedzi sproblematyzowane interpretacyjnie H1A_U02

FP1_U05 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego H1A_U04

FP1_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych H1A_U03

FP1_U07 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury badanych w ramach literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym H1A_U04

FP1_U08 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków H1A_U05

FP1_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiów filologicznych H1A_U06

FP1_U10 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł H1A_U02

Kompetencje społeczne

FP1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1A_K01

FP1_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1A_K03

FP1_K04 postępuje zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H1A_K04

FP1_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, wykazuje wrażliwość na estetyczny i ideologiczny aspekt przekazu językowego H1A_K05

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frąckiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Frąckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka zajęć:

1. Spotkanie organizacyjne. Zapoznanie z zakresem tematycznym seminarium językoznawczego (język mieszkańców miast, miasteczek i wsi, mody imiennicze, antroponimy oficjalne i nieoficjalne).

2. Prezentacja i omówienie proponowanych tematów prac licencjackich. Określenie wymagań związanych z ich opracowaniem. Temat, zawartość treściowa i forma pracy naukowej.

3. Omówienie podstawowej literatury z zakresu polszczyzny regionalnej i onomastyki. Wskazanie źródeł bibliografii i wybranej literatury do poszczególnych tematów.

4. Prezentacja wybranych tematów i ich precyzowanie. Recenzja wybranych artykułów naukowych. Materiał badawczy, jego gromadzenie, analiza i opis.

5 – 6. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Analiza kompozycji i treści tekstu wstępu, rozwinięcia i zakończenia w artykule i pracy naukowej. Indywidualne przedstawienie terenu badań i próbek gromadzonego materiału badawczego.

7 – 8. Analiza zawartości treściowej pracy językoznawczej. Redagowanie planu ramowego i szczegółowego pracy licencjackiej. Konsultacje. Wypracowanie koncepcji, tematu i struktury pracy.

9 – 10. Konsultacje indywidualne. Prezentacja planu pracy i wstępu oraz zgromadzonej literatury przedmiotowej.

11. Klasyfikacja, analiza i opis materiału językowego. Przedstawienie wzorcowych klasyfikacji i opisów.

12. Konsultacje indywidualne. Przygotowanie fragmentów pracy do prezentacji publicznej.

13. Pierwsze czytanie publiczne rozdziałów pracy. Korekta i ocena opracowań.

14 – 16. Prezentacja publiczna i analiza fragmentów prac licencjackich. Dyskusja i konsultacje.

17 – 19. Indywidualne spotkania i praca ze studentem. Konsultacje i ostateczna korekta tekstu pracy egzaminacyjnej. Uwagi merytoryczne i redakcyjne.

20. Zaliczenie.

Pełny opis:

Cechy polszczyzny ogólnej i regionalnej

Seminarium jest poświęcone w szczególności badaniu i opisowi polszczyzny mówionej regionu oraz analizie słownictwa i rozmaitych form komunikacji, a także lokalnemu nazewnictwu. Studentom chętnym podjąć pisanie pracy licencjackiej z językoznawstwa proponuję następujące obszary tematyczne:

• cechy języka mieszkańców miast, miasteczek i wsi naszego regionu (analiza na materiale własnym);

• mody imiennicze (np. imiona chrzestne dzieci urodzonych na początku XXI wieku w określonym środowisku);

• nazwiska (historyczne i współczesne) i przezwiska (różnych grup środowiskowych);

• językowy obraz np. kobiety, ptaka, kamienia itp. w przysłowiach polskich;

• szeroko rozumiane nazewnictwo miejskie (np. nazwy ulic, aptek, sklepów);

• frazeologia.

Literatura:

Literatura do przedmiotu proponowana będzie studentom indywidualnie, zależnie od podejmowanej problematyki pracy.

Uwagi:

Efekty kształcenia:

Wiedza

FP1_W01 Student: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej H1A_W01

FP1_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych H1A_W05

FP1_W03 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz historii, teorii języka i teorii kultury H1A_W02

FP1_W08 charakteryzuje najważniejsze koncepcje teoretyczne oraz metodologie badań teoretycznoliterackich i językoznawczych H1A_W04

FP1_W09 zna zasady, metody, narzędzia interpretacji i analizy komunikatów językowych, tekstów artystycznych i naukowych oraz zjawisk kultury H1A_W04

FP1_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego H1A_W04

Umiejętności

FP1_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł H1A_U01

FP1_U02 analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej, językowej i kulturowej H1A_U02

FP1_U03 interpretuje komunikat językowy z wykorzystaniem kontekstów i świadomością nastawienia badawczego H1A_U02

FP1_U04 planuje i konstruuje dłuższe wypowiedzi sproblematyzowane interpretacyjnie H1A_U02

FP1_U05 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego H1A_U04

FP1_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych H1A_U03

FP1_U07 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury badanych w ramach literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym H1A_U04

FP1_U08 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków H1A_U05

FP1_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiów filologicznych H1A_U06

FP1_U10 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł H1A_U02

Kompetencje społeczne

FP1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1A_K01

FP1_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1A_K03

FP1_K04 postępuje zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H1A_K04

FP1_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, wykazuje wrażliwość na estetyczny i ideologiczny aspekt przekazu językowego H1A_K05

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.