Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium "Celebrytyzm"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-2KON50 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Celebrytyzm"
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość realiów medialnych ponowoczesnego świata.Celem zajęć jest zapoznanie ze współczesnymi zagrożeniami, strategiami charakterystycznymi dla dziennikarstwa uprawianego w warunkach dominacji cyberprzestrzeni.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Figura celebryty w ponowoczesności / późnej nowoczesności; strategie kreacyjne; świat wartości / antywartości w środowisku celebryckim.

Pełny opis:

1. Cyberkultura, inforozrywka, tabloidyzacja – wprowadzenie

2. Celebryci i plotka – definicje i charakter

3. Definiowanie zjawisk: prasa plotkarska, prasa bulwarowa, tabloid, magazyn

4. Celebryci w polityce, celebryci w otoczeniu polityków

5. Celebrytyzacja w reklamie politycznej

6. Dziennikarze w roli celebrytów

7. Język współczesnych dziennikarzy. Mowa nienawiści

8. Prasa drukowana: dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki - poświęcona celebrytom: definiowanie, specyfika, liderzy na rynku polskim i zagranicznym

9. Celebrytyzm a portale internetowe, programy telewizyjne – rynek polski i

zagraniczny

10. Fotografia i jej rola w kształtowaniu wizerunku celebrytów w mediach

11. Aspekty prawne związane z kształtowaniem wizerunku celebrytów w mediach.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: dyskusje, wykłady, projekty,

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

Annusewicz O., Celebrytyzacja polityczna, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 20.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2011.

Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012.

Korwin-Piotrowska K., Niczewski R., Potrzebowski J.,Celebryci w ataku. Celebrity Effect jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Warszawa 2010.

Maguś J., Celebryci w roli życiowych przewodników, [w:]Transformacja polskiego systemu medialnego, red. M. Sokołowski, Toruń 2011.

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013.

1. Olczyk T., Politrozrywka i pop perswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009.

2. Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, Warszawa 2009.

3. Walczak W., Pop-kult(ura) a Internet: Dlaczego Elvis to jeszcze Bóg, a Doda to już tylko celebrytka?, „Kultura Popularna” 2008, nr 3.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA

student poznaje założenia różnych koncepcji dotyczących kultury współczesnej. Definiuje pojęcia związane z kulturą popularną, społeczeństwem konsumpcyjnym, globalizacją. Wie, jakie cechy powinien posiadać środek przekazu zajmujący się tą tematyką; zna najważniejsze instytucje medialne, których głównym obszarem zainteresowania są celebryci (zarówno krajowe jak i zagraniczne); rozumie zasady, według których instytucje te funkcjonują; wie, do kogo tego typu media są kierowane; zna specyficzne środki wyrazu, za pomocą których przekazywane są treści dotyczące cele brytów; wie, kto to jest celebryta i potrafi wymienić kilka nazwisk; zna kulturowe pochodzenie zjawiska celebryta

UMIEJETNOŚCI

student analizuje teksty kultury oraz śledzi cechy charakterystyczne dla kultury współczesnej. Porządkuje spojrzenia teoretyczne na kulturę współczesną. Rozróżnia podstawowe instytucje medialne zajmujące się celebrytami w Polsce jak i na świecie; rozumie motywacje oraz rozpoznaje metody stosowane przez celebrytów w celu kształtowania swojego wizerunku w mediach; umie wyróżnić podstawowe sposoby kształtowania wizerunku celebryty w mediach; umie wymienić cechy celebryty i odróżnić celebrytę od gwiazdy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

student jest świadomy potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy o kulturze współczesnej; jest otwarty na nowe koncepcje teoretyczne dotyczące przemian kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia będzie następowania w trakcie zajęć (aktywność na zajęciach, udział w dyskusji).

Warunkiem zaliczenia zajęć są: aktywność na zajęciach, wykonywanie prac cząstkowych

w związku z pandemią i nauczaniem zdalnym, zaliczenie zmieniono na formę pracy pisemnej (prezentacja, referat, praca pisemna, mapy myśli itp. w wyborze studenta)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowa znajomość realiów medialnych ponowoczesnego świata.Celem wykładu jest zapoznanie ze współczesnymi zagrożeniami, strategiami charakterystycznymi dla dziennikarstwa uprawianego w warunkach dominacji cyberprzestrzeni.

Pełny opis:

Analiza zjawiska celebrytyzmu; konteksty; model polski, europejski; dyferencje i konwergencje.

1. Cyberkultura, inforozrywka, tabloidyzacja – wprowadzenie;

2. Celebryci i plotka – definicje i charakter;

3. Definiowanie zjawisk: prasa plotkarska, prasa bulwarowa, tabloid, magazyn;

4. Celebryci w polityce, celebryci w otoczeniu polityków;

5. Celebrytyzacja w reklamie politycznej;

6. Dziennikarze w roli celebrytów;

7. Język współczesnych dziennikarzy. Mowa nienawiści;

8. Prasa drukowana: dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki - poświęcona celebrytom: definiowanie, specyfika, liderzy na rynku polskim i zagranicznym;

9. Celebrytyzm a portale internetowe, programy telewizyjne – rynek polski i zagraniczny;

10. Fotografia i jej rola w kształtowaniu wizerunku celebrytów w mediach;

11. Aspekty prawne związane z kształtowaniem wizerunku celebrytów w mediach;

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: dyskusje, wykłady, projekty,

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

Annusewicz O., Celebrytyzacja polityczna, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 20;

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007;

Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2011;

Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012;

Korwin-Piotrowska K., Niczewski R., Potrzebowski J.,Celebryci w ataku. Celebrity Effect jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Warszawa 2010;

Maguś J., Celebryci w roli życiowych przewodników, [w:]Transformacja polskiego systemu medialnego, red. M. Sokołowski, Toruń 2011;

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013;

Olczyk T., Politrozrywka i pop perswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009;

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, Warszawa 2009;

Walczak W., Pop-kult(ura) a Internet: Dlaczego Elvis to jeszcze Bóg, a Doda to już tylko celebrytka?, „Kultura Popularna” 2008, nr 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.