Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-1JAN2 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz. 2
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - lektoraty
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego opiera się o tematykę specjalistyczną (dotyczącą historii) z elementami tematyki ogólnej.

Pełny opis:

lektorat jęz. angielskiego: historia stacjonarna I stopnia, I i II rok, semestr I-IV, 120 godzin

Przedmiot obowiązkowy- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę po sem. I, II, III i IV.

Ogólny nakład pracy studenta: 240 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 120 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 100 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośred. udziału nauczyciela liczba godzin - 120, Punkty ECTS 4

o charakterze praktycznym liczba godzin-120 Punkty ECST - 4

Kurs języka angielskiego opiera się o tematykę specjalistyczną z elementami tematyki ogólnej. Tematyka specjalistyczna obejmuje takie zagadnienia jak:

• podstawowe słownictwo związane z historią:

- podstawowe terminy: tradycja, historia, dzieje, historiografia, fakt historyczny, fakt źródłowy, fakt historiograficzny, społeczeństwo, naród, kultura

- proces dziejowy i jego periodyzacja

- historia powszechna, narodowa, regionalna

- kierunki badawcze w historii

• sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań;

kształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych

• referat, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej

• szczegółowe zagadnienia z historii Stanów Zjednoczonych: pierwsi Amerykanie, życie kolonialne w Ameryce, walka o niepodległość (Declaration of Independence), wojna domowa, Rekonstrukcja, Indianie w USA, kolejne fale imigracyjne, I wojna światowa, szalone lata dwudzieste, wielki kryzys, New Deal Roosevelta, udział Amerykanów w II wojnie światowej, zimna wojna, Afroamerykanie a prawa obywatelskie, wojna w Wietnamie, koniec zimnej wojny

Literatura:

Literatura podstawowa:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2012

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2012

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File intermediate, OUP, 2013

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File advanced, OUP, 2013

O' Driscoll J., Britain, Oxford 2014

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2012

Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills advanced, Oxford, 20112

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2014

de Chazal E. & McCarter S., Oxford EAP, Oxford, 2012

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, www.npr.org,

itp.

Efekty uczenia się:

1_U Potrafi przygotować większość prac pisemnych typowych dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych).

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa i indywidualna

- ocena studenta na zajęciach;

- kolokwia;

2_U Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. autoprezentacje, prezentacje, krótkie referaty).

Weryfikacja efektów kształcenia:

- konwersacje;

- prezentacje grupowe;

- projekty indywidualne;

- dyskusje na zajęciach;

- ocena studenta na zajęciach;

3_ U Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny historii w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa i indywidualna;

- konwersacje;

- prezentacje grupowe;

- projekty indywidualne;

- dyskusje na zajęciach;

- ocena studenta na zajęciach;

4_U Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł (np. literatura naukowa i popularnonaukowa), związanych z dziedziną nauk historycznych, posiłkując się terminologią specjalistyczną na poziomie B2.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- indywidualna i grupowa analiza informacji z różnych źródeł

- dyskusje na zajęciach;

- ocena studenta na zajęciach;

1-K Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa – współdziałanie i praca w grupie;

- konwersacje;

- prezentacje grupowe – występowanie w różnych rolach;

- dyskusje na zajęciach – prowadzenie dyskusji w grupie i umiejętność jej podsumowania;

- ocena interakcji studenta na zajęciach;

2_K Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa – współdziałanie i praca w grupie;

- konwersacje;

- prezentacje grupowe – występowanie w różnych rolach;

- dyskusje na zajęciach – prowadzenie dyskusji w grupie i umiejętność jej podsumowania;

- ocena interakcji studenta na zajęciach;

3_K Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa – współdziałanie i praca w grupie;

- konwersacje;

- prezentacje grupowe – występowanie w różnych rolach;

- dyskusje na zajęciach – prowadzenie dyskusji w grupie i umiejętność jej podsumowania;

- ocena interakcji studenta na zajęciach;

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne po każdym semestrze; testy kontrolne; esej/wypracowanie; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.